Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2365
 • ISBN - 978-82-8081-408-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Torgrim Tandstad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Stadium IIB pasienter ble tidligere behandlet med stråleterapi. En residivrisiko på 9–30 % samt at residivene i hovedsak var lokaliserte utenfor retroperitoneum har medført at SWENOTECA anbefaler kjemoterapi til denne gruppen pasienter (Evidensgrad B) (157–161). Totalt 67 pasienter med seminom CSIIB hadde en residiv-fri overlevelse på 100 % etter median 5.5 års oppfølging i SWENOTECA materialet (152).

Det er internasjonal konsensus vedrørende behandling med 3–4 kurer cisplatin-basert kjemoterapi ved metastatisk seminom (162, 163). Imidlertid finnes det ingen randomiserte studier som sammenligner ulike cisplatin-baserte regimer hos seminom-pasienter alene. En studie av Kondagunta et al. har antydet at 4 EP-kurer er effektiv behandling av pasienter i god prognose-gruppe (155). Imidlertid har en randomisert EORTC-studie, som sammenlignet 4 EP med 3 BEP-kurer, vist høyere komplette respons-rater etter 3 BEP (95 % vs. 87 %, p = .0075) (164). Sannsynligvis er det også mindre akutt- og sen-toksisitet etter 3 BEP enn 4 EP, men dette er ikke studert foreløpig. Standard behandling ved metastatisk seminom, god prognosegruppe er derfor 3 BEP-kurer (Evidensgrad A). Pasienter med kontraindikasjoner mot bleomycin kan behandles med 4 EP-kurer. Ved intermediær prognosegruppe er standard behandling 4 BEP-kurer (Evidensgrad A, Tabell 1) (162). Ved kontraindikasjoner mot bleomycin anbefales pasienter i intermediær prognosegruppe 4 PEI-kurer (cisplatin, etoposid og ifosfamid). For detaljer vedrørende kjemoterapibehandling, se avsnitt Primær kjemoterapi .

For pasienter med kontraindikasjoner mot cisplatin, som ved svært nedsatt hørsel eller redusert nyrefunksjon, kan karboplatin AUC7 erstatte cisplatin i BEP, EP og PEI-kurene.

Selv om monoterapi med carboplatin er dårligere enn cisplatin-basert kombinasjonsbehandling, (165, 166) er karboplatin AUC10 et alternativ for pasienter med svært redusert nyrefunksjon (167).

For pasienter med stadium IIB med kontraindikasjoner mot kjemoterapi kan en anvende stråleterapi i stedet (157). Hvis stråleterapi anvendes, anbefales en dose på 2 Gy x 15, totalt 30 Gy mot paraaortale og ipsilaterale inguinale lymfeknuter samt en boost på 2 Gy x 3, totalt 6 Gy mot makroskopisk tumor (Appendix 1 – Retningslinjer for stråleterapi).