Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2365
 • ISBN - 978-82-8081-408-1
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 03.09.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 06.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Torgrim Tandstad et al
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Strålebehandling skal registreres og rapporteres i henhold til ICRU 50 og ICRU 62 og 83 (370-372).

Foreskrevet stråledose er gjennomsnittlig stråledose til PTV, med en minimumsdose i PTV på 95 %, og en maksimumsdose på 107 %.

Seminom klinisk stadium I:
To regimer er aktuelle. Se tekst i kapittel for klinisk stadium I seminom for detaljer.

Regime 1: Stråledose: 1.8 Gy x 14 til totalt 25.2 Gy, fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale og ipsilaterale iliacale lymfeknuter

Regime 2: Stråledose: 2 Gy x 10 til totalt 20 Gy fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale lymfeknuter.

Obs! Hvis det foreligger en T4 tumor eller pasienten har gjennomgått tidligere inguinal eller scrotal kirurgi, skal strålefeltet alltid inkludere ipsilaterale iliacale og inguinale lymfeknuter.

Seminom klinisk stadium II A:
Stråledose: 2 Gy x 15 til totalt 30 Gy, fordelt på 5 fraksjoner per uke til para-aortale og ipsilaterale iliacale lymfeknuter. Ved gjennomgått scrotal eller inguinal kirurgi og ved T4 tumor inkluderes inguinale lymfeknuter i målvolumet.

Seminom klinisk stadium II B:
Stråledose: 2 Gy x 15 til totalt 30 Gy som ved CS II A. I tillegg skal patologiske lymfeknuter ha en tilleggsdose (boost) på 2 Gy x 3 til totalt 6 Gy.

Pasient posisjon og fiksering:
Pasienten plasseres i ryggleie og fikseres i henhold til lokal praksis for å sikre reproduserbar posisjonering gjennom hele behandlingen. Marker orkiektomiarret med en blytråd. Kontralaterale testis skjermes med bly. Ved para-aortalfelt er spesiell gonadeskjerming vanligvis ikke nødvendig, men gonadedoseberegning gjøres for personer under 50 år.

Strålebehandlingsteknikk:
Feltoppsett gjøres etter CT-veiledet 3-dimensjonell doseplan. Standard behandling er via to motgående anteriorposterior-postererioranterior, AP-PA, felt. Bruken av intensitetsmodulert stråleterapi, IMRT, reduserer avgitt dose til beinmarg, men øker gjennomsnittlig dose samt dose avgitt til 50 % av nyrer, dose til lever og tarm sammenlignet med to AP-PA felt (373). Dette øker sannsynligvis risiko for sekundær kreftutvikling (374, 375), og er derfor ikke å betrakte som standard behandling. 

Inntegningen av målvolum baseres på karenes forløp fordi spredning via lymfebaner følger kar som aorta, vena cava inferior, ipsilaterale nyrevene, og ipsilaterale bekkenvener (iliaca communis og externa). Basert på en prospektiv studie er nedre iliacale feltgrense acetabulums øvre begrensing (376). Kraniell feltgrense er øvre dekkflate av Th12 (377). 

Strålekvalitet:
Minimum 10 MV fotoner.

Målvolumer og risikoorganer:
GTV (Gross tumour volume) defineres som volumet av enhver forstørret metastatisk lymfeknute (dvs klinisk stadium IIA, IIB).

CTV (Clinical target volume) av den para-aortale region skal omfatte para-aortale lymfeknuter fra øvre dekkflate av Th 12 til aortabifurkaturen og defineres som kombinert volum av vena cava inferior og aorta inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV. Til det kombinerte volumet legges det til 1,4 cm margin i alle retninger, foruten dorsalt. Tilsvarende tegnes det inn volum for ipsilaterale nyrevene uten lateral margin.

Hvis ipsilaterale lymfeknuter langs bekkenkar skal behandles, utvides CTV til det kombinerte volum av iliaca communis og iliaca externa karene ned til øvre begrensning av foramen obturatorium inklusive synlige lymfeknuter og ethvert GTV med 1,4 cm margin i alle retninger.

Ved tidligere inguinal eller scrotal kirurgi eller ved lokalavansert T4 tumor skal både ipsilaterale iliaca communis, iliaca externa og inguinale lymfeknuter med 1,4 cm margin i alle retninger inkluderes i målvolumet

ITV (internal target volume) settes likt med CTV da organbevegelsen her er neglisjerbar.

PTV (planning target volume) defineres som ITV utvidet med oppsett marginer (penumbra).

Risikoorganer:
Begge nyrer skal tegnes inn som risikoorganer. Ikke mer en 25 % av noen nyre skal ha mer enn 20 Gy stråledose.