Ni kommunar skal teste primærhelseteam

Primærhelseteam er ei tverrfagleg gruppe som arbeider saman i fastlegepraksisar for å gje tenester til innbyggjarane som står på listene til fastlegane

Ni kommunar av ulik storleik og med geografisk spreiing skal no prøve ut ordninga.

Målet er å sjå om ny organisering av fastlegetenestene og nye ordningar for finansiering kan gje eit betre tilbod til pasientane til fastlegane, og spesielt pasientar med kroniske sjukdommar og samansette behov. 

Se hele artikkelen  "Ni kommunar skal teste primærhelseteam" på helsedirektoratet.no.  

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/ni-kommunar-skal-teste-primaerhelseteam)