Forgiftninger

Giftinformasjonen

Natriumhypokloritt - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2021.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Natriumhypokloritt brukes i desinfeksjons- og blekemidler. Vanlige husholdningsprodukter som for eksempel Klorin® inneholder oftest ≤ 5 % hypokloritt. Klorin® må ikke forveksles med det engelske ordet ”chlorine” som betyr klor. For eksponering for klor, se "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Natriumhypokloritt er en klorfrigjører som i vann løser seg til hypokloritt, hypoklorsyre og natriumklorid (bordsalt). Eksempler på andre klorfrigjørere: Di-/triklorisocyanurat, kalsiumhypokloritt (også kalt klorkalk) og Kloramin T.

Hypokloritt og hypoklorsyre er oksiderende kjemikalier. Løsninger som inneholder disse er ofte sterkt alkaliske på grunn av tilsatt natriumhydroksid. På grunn av alkalieinnhold og oksiderende egenskaper kan slike løsninger være etsende.

Natriumklorid i løsningen kan føre til saltforgiftning ved store inntak.

Blanding av hypokloritt med sterk syre eller ammoniakk kan føre til dannelse av giftige gasser med potensiale til å skade luftveiene. For råd om behandling, se "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Artikkelen "Blanding av vaskemidler kan danne skadelige gasser med forgiftningsfare" gir nærmere beskrivelse av situasjoner der hypokloritt og ammoniakk blandes under utvikling av kloramingass.

Toksisitet

Husholdningshypokloritt (ofte kalt ”Klorin”) har vanligvis en konsentrasjon ≤ 5 % natriumhypokloritt. Produkter som inneholder over 10 % hypokloritt er etsende.

Peroralt inntak

De fleste inntak av løsninger med ≤ 5 % hypokloritt gir bare lette symptomer.

Pasienter bør til lege eller sykehus dersom:

 • voksne har inntatt mer enn 100 ml 5 % hypoklorittløsning
 • barn har inntatt mer enn 25 ml/to slurker 5 % hypoklorittløsning
 • det er inntatt mer enn noen få dråper >10 % hypoklorittløsning
 • pasienten har hevelser eller irritasjonsskade i munnhule/svelg, sikling (lavere terskel for små barn), svelgeproblemer eller smerter i spiserørsområde
 • pasienten har aspirert hypokloritt (uttalt hoste, hvesing, tungpustethet)
 • pasienten har langvarig og gjentatt oppkast

Faren for alvorlige symptomer øker med

 • økende mengde
 • lengre kontakttid
 • høyere konsentrasjon

Hud

 • < 5 % hypoklorittløsninger er irriterende for hud
 • ≥ 10 % hypoklorittløsninger er etsende for hud
 • pH i produktet kan være så høy at det er fare for alkalisk etseskade selv om konsentrasjonen er < 5 %

Øyne

 • ≤ 5 % hypoklorittløsning er moderat irriterende på øyet. Til lege/øyelege hvis symptomer etter 30 min skylling
 • > 5 % hypoklorittløsning er etsende på øyet. Til lege/øyelege
 • Produktene kan være alkalisk etsende uavhengig av hypoklorittkonsentrasjonen

Injeksjon

For informasjon om injeksjon av hypokloritt: Ring Giftinformasjonen.

Inhalasjon

Ved blanding av hypokloritt med sterke syrer eller ammoniakk dannes giftige gasser med potensiale til å skade luftveiene. Se "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning" for informasjon om håndtering.

Symptomer og kliniske tegn

I tillegg til at natriumhypokloritt er oksiderende inneholder løsninger av stoffet mye natriumklorid. De kan også ha høy pH og osmolalitet (~2800 mOsmol/kg). Se "Salt - behandlingsanbefaling ved forgiftning" og "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning" for informasjon om problemstillinger knyttet til dette.

Peroralt inntak

Små mengder av < 5 % hypoklorittløsninger er i hovedsak irriterende:

 • Magesmerter, kvalme og oppkast er meget vanlige symptomer
 • Hyperemi og ødem i hud rundt munn og i slimhinner
 • Lesjoner i spiserøret er sjelden ved små inntak, og slike inntak fører så å si aldri til strikturdannelse

Større mengder av < 5 % hypoklorittløsninger og alle inntak av hypoklorittløsninger med konsentrasjon over 10 % kan gi:

 • Smerter og etseskade rundt munnen, i munnhulen og svelget (pusteproblemer), i spiserør og ventrikkel
 • Blodig oppkast eller vandig og blodtilblandet diare
 • Hypernatremi, hyperkloremi og metabolsk acidose

Dersom endoskopi dag 8 viser fortsatte lesjoner er det fare for utvikling av spiserørsstenoser. Dette kan ta mange uker.

Ved fravær av initiale symptomer som etseskade i munnhule og dysfagi kan forgiftningen likevel bli behandlingstrengende.

Hud

 • < 5 % hypoklorittløsninger er irriterende for hud
 • ≥ 10 % hypoklorittløsninger er etsende for hud
 • Hypokloritt på intakt hud vil vanligvis ikke medføre skade med mindre pasienten utsettes for konsentrasjon ≥ 10 % eller langvarig eksponering.

pH i produktet kan være høy og bidra til irritasjon/alkalisk etseskade uavhengig av hypoklorittkonsentrasjon.

Øyne

5 % hypoklorittløsninger er moderat irriterende for øyet og kan føre til intens smerte, lysømfintlighet, korneaødem og overfladiske korneaskader som vanligvis heles relativt raskt (innen en uke). Det vil være fare for etseskader på øyet fordi produktene er alkaliske. Ved rask igangsettelse av skylling vil det som oftest bare bli milde symptomer.

Supplerende undersøkelser

Blodprøver med hensyn på elektrolytter og syre-/base status ved store inntak.
Endoskopi ved mistanke om etseskade i gastrointestinaltraktus. Endoskopi bør helst skje 12-24 timer etter inntaket av hypokloritt.

Overvåkning og behandling

Peroralt inntak

Gi 1-2 glass drikke, gjerne melk. Vurder antiemetika ved gjentatt oppkast. Behandling med medisinsk kull er ikke aktuelt.

Pasienter som legges inn på sykehus:

 • Undersøk spesielt for etseskader, elektrolyttforstyrrelser og syre-/basestatus.
 • Ved inntak av mer enn 2 dl 5 % natriumhypoklorittløsning til voksen eller 0,5 dl til barn er det fare for elektrolyttforstyrrelser og acidose. Vurder ventrikkelaspirasjon med tynn sonde i slike tilfeller, se eventuelt Ventrikkelskylling.
 • Asymptomatiske pasienter som har drukket små mengder etsende hypoklorittløsninger observeres i noen timer. Sjekk asymptomatiske pasienter for dysfagi ved å gi noe å drikke.
 • Endoskopi ved mistanke om etseskade i gastrointestinaltraktus. Dette bør helst skje i tiden 12–24 timer etter inntak.
 • Røntgen thorax ved symptomer fra luftveier.

Hud

 • Ved søl på huden med < 5 % hypoklorittløsning: Fjern klær og skyll grundig med vann til huden ikke kjennes glatt lenger.
 • Ved søl på hud med etsende konsentrasjoner hypokloritt: Fjern klær og skyll grundig med vann til huden ikke kjennes glatt lenger, minst i 30 minutter. Dersom produktet har høy pH: Skyll etter retningslinjer for alkalier på hud, se "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Øyne

 • Start alltid skylling umiddelbart med lunkent, rennende vann eller fysiologisk saltvann. Fjern kontaktlinser.
 • Skyll minst 30 minutter hjemme dersom pasienten har fått ufortynnet husholdningshypokloritt på øyet (hypoklorittkonsentrasjon ≤ 5 %).
 • Skyll videre på vei til lege og hos legen dersom produktet har en hypoklorittkonsentrasjon > 5 %.
 • Alkalieinnhold vil ofte være et tilleggsproblem ved disse produktene.

Sentrale referanser

 1. Bates N. Acute poisoning: bleaches, disinfectants and detergents. Emerg Nurse 2001;8(10):14-9.
 2. Grant W, Schuman J. Toxicology of the Eye : Effects on the Eyes and Visual System from Chemicals, Drugs, Metals and Minerals, Plants, Toxins and Venoms; also Systemic Side Effects from Eye Medications. 4 ed. Springfield, IL: Charles C Thomas; 1993.
 3. Harley EH, Collins MD. Liquid household bleach ingestion in children: a retrospective review. Laryngoscope 1997;107(1):122-5.
 4. Karnak I, Tanyel FC, Buyukpamukcu N, Hicsonmez A. Pulmonary effects of household bleach ingestion in children. Clin Pediatr (Phila) 1996;35(9):471-2.
 5. Racioppi F, Daskaleros PA, Besbelli N, Borges A, Deraemaeker C, Magalini SI, et al. Household bleaches based on sodium hypochlorite: review of acute toxicology and poison control center experience. Food Chem Toxicol 1994;32(9):845-61.
 6. Tanyel FC, Buyukpamukcu N, Hicsonmez A. Chlorine bleach ingestion in children: A review of 80 cases. Turkish Journal of Pediatrics 1988;30(2):105-8.
 7. Ward MJ, Routledge PA. Hypernatraemia and hyperchloraemic acidosis after bleach ingestion. Hum Toxicol 1988;7(1):37-8.

Relevante søkeord:
Klorin, hypokloritt, natriumhypokloritt, kalsiumhypokloritt, klorfrigjører, NaCl, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2008
Sist vurdert 2021