Tåregass, CS - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2014.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Tåregasser omfatter gasser og stoffer som virker irriterende på øyne, slimhinner og hud.  Mest brukt er CS (klorobenzyliden malononitril) og pepperspray (OC/oleoresin capsicum). Se eventuelt egen behandlingsanbefaling om pepperspray, Pepperspray - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Ved spørsmål om andre tåregasser kan Giftinformasjonen kontaktes.

CS (klorobenzyliden malononitril) foreligger som partikler (fast stoff) istedenfor gass ved normale temperaturer. Eksponering kan skje fra pyroteknisk generert aerosol eller fra spray. Frigjørings- og eksponeringsmåte har betydning for forgiftningsrisiko, ettersom løsningsmidler, drivgasser, mekanisk trykk og høy temperatur kan bidra til toksisiteten.

CS er lite løselig i vann og kan derfor være vanskelig å skylle bort. CS lukter pepper og kan derfor bli oppfattet som pepperspray av eksponerte personer.

Gå direkte til:

Symptomer og kliniske tegn

Generelt:

 • CS gir kraftig irritasjon i øyne og på slimhinner i nese, munn/svelg og øvre luftveier samt på hud.
 • Den irriterende effekten av CS inntrer umiddelbart, og de fleste symptomer er borte innen 15-30 minutter etter avsluttet eksponering.
 • Alvorlig toksisitet forekommer sjelden, og er mest sannsynlig når personer utsettes for høye konsentrasjoner, for eksempel i lukkede rom.

Øyne:

 • Ved eksponering for CS i øynene blir det raskt irritasjonssymptomer med svie, hyperemi, blefaritt, stor tåreproduksjon, chemose, hyperemi og blepharospasme. Ved høyere konsentrasjoner ses keratitt.  Varighet av symptomer er konsentrasjons- og tidsavhengige.
 • Forbigående trykkøkning øyet forekommer.
 • Ved høye tåregasskonsentrasjoner i for eksempel små og dårlig ventilerte rom er det risiko for alvorlig hornhinneskade og skader av andre strukturer.

Luftveier:

 • Inhalasjon av CS medfører irritasjon i luftveiene som kan gi ubehag i brystet, hoste, nysing, pustebesvær, rhinorè og bronkospasme. Luftveissymptomene varer generelt kortere tid enn øyesymptomene, og er ofte borte etter 10 minutter ved små eksponeringer.
 • Ved kraftigere eksponeringer, for eksempel innendørs over lengre tid, er det fare for utvikling av alvorlig lungeskade, inkludert lungeødem og asfyksi, som kan komme etter en latenstid.
 • For mer informasjon om symptomer, se "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Hud:

 • Ofte ses initial hudirritasjon med hudrødme innen få minutter etter eksponering. Dette varer ofte i under 1 time.
 • Etter en latenstid som ofte er et par timer (kan være inntil 3 dager), ses ny hudrødme og i noen tilfeller vesikler/blemmer og skorper. Huden heles oftest innen 1-3 dager, men i alvorlige tilfelle kan reaksjonen vare flere uker.
 • Det er større risiko for alvorlige hudskader hvis den eksponerte har fuktig hud, for eksempel på grunn av høyluftfuktighet eller våte klær, eller om eksponeringen skjer med CS i sprayform.

Behandling

Generelt:

 • Ved normal bruk av CS utendørs er det tilstrekkelig å forlate forurenset område.
 • Ved større eksponeringer eller symptomer som er kraftige eller vedvarende kan det være nødvendig med oppfølging hos lege eller på sykehus.
 • Ved eksponeringer for spray utsettes personen for både CS, løsningsmiddel og eventuelt trykk. Disse faktorene må være med i vurderingen av hvordan personen skal følges opp videre.
 • Helsepersonell kan få symptomer fra den eksponertes klær og lignende, og bør beskytte seg (klær, munnbind, øyebeskyttelse og hansker, se avsnitt om dekontaminering nedenfor).

Øyne:

 • Ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontaktlinser kan være vanskelige å få helt rene, og bør derfor kastes.
 • Skylling med lunkent vann i 10-15 minutter anbefales, spesielt ved eksponering for høye konsentrasjoner, eller ved gjenværende partikler.
 • Å gni seg i øynene bør unngås, det kan forverre eventuell hornhinneskade.
 • Ved kraftige eller vedvarende symptomer undersøkes øynene av lege, eventuelt øyelege.
 • Symptomatisk behandling. Lokalanestetiske øyendråper kan vurderes ved store smerter.

Luftveier:

 •  Symptomatisk behandling
 • Ved lette luftveissymptomer vil det derfor ofte være tilstrekkelig med hvile og observasjon hjemme. En sjelden gang opptrer alvorlig lungeskade etter latenstid. Se eventuelt «Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning".
 •  Personer med hjerte- eller lungesykdom har økt risiko for komplikasjoner.

Hud og hår:

 • Rester av pulver på tørr hud fjernes ved å blåse det bort eller børste det av før kontakt med vann, men det er viktig at man da ikke kontaminerer omgivelsene eller andre deler av kroppen.
 • Vurder å gjennomføre skylling (15 minutter) og vask av hud og hår med såpe og vann. Kortvarig kontakt med vann kan forverre symptomene selv om det har gått noen timer siden eksponeringen.
 • Eventuelle hudskader behandles etter samme prinsipper som brannskader.

Dekontaminering:

 • Dekontaminering utføres både for å avbryte eksponeringen og for å beskytte helsepersonell mot sekundæreksponering.
 • Ta av kontaminerte klær og legg dem i dobbelt lag plastposer. Dette bør gjøres før pasienten kommer inn i ambulanse eller innendørs. Unngå å dra kontaminerte klær over hodet.
 • Vurder skylling. Ved oppstart av skylling kan symptomene forverres noe.  

Sentrale referanser

 1. WHO 2004. Public health response to biological and chemical weapons. Annex1: Chemical agents
 2. Management of the effect of exposure to tear gas. Clinical review. BMJ 2009;338:b2283
 3. Chemical warfare agents: Toxicology and management. Editors: Marrs TC, Maynard RL, Sidell FR. Wiley 2ed.2007

Relevante søkeord:
Tåregass, CS-gass, CS, 2-chlorobenzalmalononitrile, 2698-41-1 Chlorobenzylidene malonitrile, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.


Historikk:
Utarbeidet 2014.

(/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/taregass-cs-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)