Forgiftninger

Giftinformasjonen

Tåregass, CS - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2021.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Tåregasser omfatter gasser og stoffer som virker irriterende på øyne, slimhinner og hud. Mest brukt er CS (klorobenzyliden malononitril) og pepperspray (OC/oleoresin capsicum). Ved eksponering for pepperspray, se egen behandlingsanbefaling, Pepperspray - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen ved spørsmål om andre tåregasser. 

CS foreligger som partikler (fast stoff) ved normale temperaturer. Eksponering kan skje fra beholdere som danner aerosoler og røyk, eller fra spraybeholdere. CS lukter pepper og kan bli oppfattet som pepperspray av enkelte. Frigjørings- og eksponeringsmåte har betydning for forgiftningsrisiko, ettersom løsningsmidler, drivgasser, mekanisk trykk og høy temperatur kan bidra til toksisiteten.

Behandling av eksponerte omfatter dekontaminering og skylle eksponerte områder på kroppen. Symptomene og forhold rundt eksponeringen avgjør behandlingsnivået.

Symptomer og kliniske tegn

Generelt

 • CS gir kraftig irritasjon i øyne og på slimhinner i nese, munn/svelg og øvre luftveier, samt på hud.
 • Irritasjonseffekten inntrer umiddelbart. De fleste symptomer er borte etter 15-30 minutter etter avsluttet eksponering.
 • Alvorlig symptomer forekommer sjelden, men kan forekomme om personer utsettes for høye konsentrasjoner, for eksempel i lukkede rom, eller ved direkte eksponering mot øyne/ansikt.
 • Personer med underliggende luftveis- og hjertesykdom kan få forverring av sin tilstand.

Øyne

 • Eksponering gir raskt irritasjonssymptomer med svie/brennende følelse, hyperemi, blefaritt, stor tåreproduksjon, hevelse i konjunktiva og blepharospasme.
 • Forbigående påvirkning av syn og trykkøkning kan forekomme.
 • Ved høye konsentrasjoner i for eksempel små og dårlig ventilerte rom og spraying på nært hold, er det risiko for alvorlig hornhinneskade og skader av andre strukturer.
 • Løsemiddelet i seg selv kan også bidra til irritasjon på øyet.

Luftveier

 • Inhalasjon medfører irritasjon i luftveiene som kan gi ubehag i brystet, hoste, nysing pustebesvær, rennende nese og bronkospasme. Luftveissymptomene er ofte borte etter 10 minutter ved små eksponeringer.
 • Ved kraftige eksponeringer, som for eksempel innendørs over lang tid, er det fare for utvikling av alvorlig lungeskade, inkludert lungeødem og asfyksi, som kan komme etter en latenstid.
 • For mer informasjon om symptomer fra luftveier, se Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Hud

 • Ofte ses initial hudirritasjon med hudrødme innen få minutter etter eksponering. Disse symptomene varer ofte under 1 time.
 • Ny hudrødme og i noen tilfeller vesikler og skorper kan oppstå etter en latenstid på et par timer (inntil 3 dager). Huden heles oftest innen 1-3 dager, men i alvorlige tilfeller kan det ta flere uker.
 • Det er større risiko for alvorlige hudskader om den eksponerte har fuktig hud (for eksempel ved høy luftfuktighet eller våte klær), eller om eksponeringen skjer i sprayform.

Behandling

Generelt

 • Ved normale situasjoner med CS utendørs er det tilstrekkelig å forlate forurenset område.
 • Ved større eksponeringer eller symptomer som er kraftige eller vedvarende, kan det være nødvendig med oppfølging hos lege eller på sykehus.
 • Ved eksponeringer for spray, utsettes personen for både CS, løsemiddel og eventuelt trykk, som kan bidra til toksisiteten. Disse faktorene kan ha betydning for hvordan personen skal følges opp videre.
 • Helsepersonell kan bli eksponert sekundært fra pasientens klær og likende, og bør beskytte seg (klær, munnbind, øyebeskyttelse og hansker), se avsnitt om dekontaminering nedenfor.

Dekontaminering

 • Dekontaminering utføres både for å avbryte eksponeringen og for å beskytte helsepersonell mot sekundæreksponering.
 • Ta av kontaminerte klær og legg dem i dobbelt lag plastposer. Dette bør gjøres før pasienten fraktes i ambulanse eller tas innendørs. Om mulig, unngå å dra kontaminerte klær over hodet.

Øyne

 • Ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontaktlinser kan være vanskelig å få rene, og bør derfor kastes.
 • Skylling med lunkent vann i 10-15 minutter anbefales, spesielt ved vedvarende/kraftige symptomer.
 • Å gni seg i øynene bør unngås, det kan forverre eventuell hornhinneskade.
 • Ved kraftige eller vedvarende symptomer undersøkes øynene av lege, eventuelt øyelege.
 • Symptomatisk behandling. Lokalanestetiske øyedråper kan vurderes ved store smerter.

Luftveier

 • Symptomatisk behandling.
 • Ved lette luftveissymptomer vil det være tilstrekkelig med hvile og observasjon hjemme. En sjelden gang opptrer alvorlig lungeskade etter latenstid. Se eventuelt Irriterende gasser- behandlingsanbefaling ved forgiftning.
 • Personer med hjerte- eller lungesykdom har økt risiko for komplikasjoner.

Hud og hår

 • Rester av pulver på tørr hud bør fjernes før kontakt med vann. Det kan enten børstes eller blåses bort, men det er viktig å ikke kontaminere omgivelser eller andre deler av kroppen.
 • Vask hud med såpe og vann. Kortvarig kontakt med vann kan forverre symptomene, selv om det har gått noen timer etter eksponeringen. Ved behov for skylling av hud anbefales derfor 15 minutter skylling.
 • Eventuelle hudskader behandles etter samme prinsipper som brannskader.
 • Hår vaskes grundig med vann og sjampo, da det ellers kan være kilde til gjentatt eksponering.

Sentrale referanser

 1. WHO 2004. Public health response to biological and chemical weapons. Annex 1: Chemical agents.
 2. Carron PN, Yersin B. Management of the effects of exposure to tear gas. BMJ. 2009 Jun 19;338:b2283. doi: 10.1136/bmj.b2283. PMID: 19542106.
 3. Chemical warfare agents: Toxicology and management 2 ed 2007. Editors: Marrs TC, Maynard RL, Sidell FR. Wiley.
 4. Schep, L. J., et al. (2015). "Riot control agents: the tear gases CN, CS and OC-a medical review." Journal of the Royal Army Medical Corps 161(2): 94-99.

Relevante søkeord:
Tåregass, CS-gass, CS, 2-chlorobenzalmalononitrile, 2698-41-1 Chlorobenzylidene malonitrile, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.


Historikk:
Utarbeidet 2014.
Revidert 2021.