Forgiftninger

Giftinformasjonen

Buprenorfin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2017.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Buprenorfin er en partiell opioidagonist/-antagonist. Substansen anvendes ved substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet og som analgetikum. Forgiftning med buprenorfin gir klassiske opiatsymptomer med CNS-depresjon og respirasjonsdepresjon, men effekten inntrer gradvis og relativt langsomt. Hos voksne er kraftig respirasjonsdepresjon relativt uvanlig.

Toksisitet

Toksisk dose for buprenorfin varierer mye fra person til person. Noe av grunnen til dette er toleranseutvikling hos kroniske brukere av opioider. Ved vurdering av buprenorfinforgiftning er det viktig å ta hensyn til grad av tilvenning og eventuelt inntak av andre rusmidler eller legemidler.

Toksisk dose for buprenorfin

 • Barn har større risiko for å utvikle respirasjonsdepresjon enn voksne.
 • Det er individuelle variasjoner og toleranseutvikling.

Samtidig inntak av andre rusmidler/legemidler som gir CNS-depresjon, for eksempel alkohol eller benzodiazepiner, vil øke risikoen for alvorlige symptomer, primært respirasjonsdepresjon/respirasjonsstans.

Effekten av buprenorfin kommer gradvis og langsomt. Ved terapeutisk dosering sees maksimalt effekt på respirasjon etter ca. 3 timer.

Symptomer og kliniske tegn

 • Symptomene inntrer gradvis og relativt langsomt.
 • Symptomene har normalt lengre varighet enn ved morfinforgiftning.
 • På grunn av at buprenorfin har en delvis agonist- og delvis antagonistvirkning, vil responsen avhenge av om pasienten er tilvent og påvirket av andre opioider ved inntak av buprenorfin.
  • Hos pasienter som er påvirket av opioder kan inntak av buprenorfin gi abstinenssymptomer.
  • Hos pasienter som ikke er påvirket av opioider vil inntak av buprenorfin gi klassiske opiatsymptomer med CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon og miose. Normalt blir påvirkningen mild hos voksne, men hos barn er det sett alvorlig respirasjonsdepresjon.
 • Påvirkningen på sirkulasjon og respirasjon er mindre enn ved morfinforgiftning.
 • Risiko for respirasjonsdepresjon er høyere ved injeksjon av oppløste tabletter, og i kombinasjon med CNS-depressive midler som etanol og benzodiazepiner.

Supplerende undersøkelser

 • Pulsoksymetri ved fare for forgiftning.
 • Syre-basestatus (arteriell blodgass), elektrolyttstatus, CK.
 • EKG-overvåkning ved fare for alvorlig forgiftning.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og administrering av kull kan vurderes senere enn 2 timer etter inntak fordi opioider gir nedsatt tarmmotorikk.
 • Nalokson kan ha dårlig effekt ved forgiftning med buprenorfin, og vanlige doser opphever normalt ikke respirasjonsdepresjonen. Høyere doser eller infusjon over tid kan til en viss grad oppheve effekten.
 • Assister ventilasjon ved behov, og ha lav terskel for respiratorbehandling.
 • Ved sirkulasjonssvikt på tross av naloksonadministrering, gi væske. Ved behov kan inotrope stoffer gis. Monitorer sentral hemodynamikk. Hvis hypotensjonen vedvarer på tross av adekvat fyllingsgrad, gi dobutamin 5-20 mikrogram/kg/min og eventuelt noradrenalin 0,05-0,5 mikrogram/kg/min.
 • Ved kramper gis diazepam 5-20 mg i.v. til voksen (barn 0,1-0,2 mg/kg i.v).
 • Korriger eventuelle syrebase- og elektrolyttforstyrrelser.
 • Ved rabdomyolyse og nyresvikt: Alkalinisering av urinen.
 • Ved lungeødem gis respiratorbehandling med PEEP. Diuretika og digitalisglykosider har ingen plass i behandlingen av nonkardiogent lungeødem.
 • Symptomatisk behandling.

Sentrale referanser

 1. Martindale, The complete Drug Reference. Thirty-fifth edition. Pharmaceutical Press, 2007.
 2. Goodman and Gilman, The Pharmacological Basis of Therapeutics. Eleventh edition. McGraw-Hill Companies, 2006.
 3. Poisoning & drug overdose. Fifth edition. McGraw-Hill Companies, 2007.
 4. MICROMEDEX(R) Healthcare Series, Poisindex, Micromedex, vol 134, 2007.
 5. Giftinformationscentralen i Sverige. Dokument: Buprenorfin. www.giftinfo.se, våren 2009.
 6. MICROMEDEX(R) Healthcare Series, Drugdex Drug Evaluation, Micromedex, vol 134, 2007.
 7. Goldfranks Toxicologic Emergencies. Eighth edition. McGraw-Hill Companies, 2006.
 8. Medical Toxicology. Third edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2004.
 9. Critical care Toxicology. Diagnosis and management of critically poisoned patient. Elsevier Mosby, 2005.
 10. Goodman and Gilman, The Pharmacological Basis of Therapeutics. Eleventh edition. McGraw-Hill Companies, 2006.
 11. Boyd et al. Serious overdoses involving buprenorphine in Helsinki: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2003; 47(8):1031-3.

Relevante søkeord:
Buprenorfin, N02AE01, N02A E01, buprenorphin, buprenorphine, Norspan, Temgesic, temgesik, N07BC01, N07B C01, Subutex, subuteks, N07BC51, N07B C51, Suboxone, subokson, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2009
 • Revidert 2017