Forgiftninger

Giftinformasjonen

Metadon - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2017.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Metadon er et syntetisk opioid som anvendes ved substitusjonsterapi ved opiatavhengighet. Metadon virker på sentrale og perifere opioidreseptorer. Forgiftninger med metadon gir uttalt og langvarig CNS-depresjon og respirasjonsdepresjon.

Toksisitet

Toksisk dose for metadon varierer sterkt fra person til person. Noe av grunnen til dette er toleranseutvikling hos kroniske brukere av metadon. Ved vurdering av metadonforgiftning er det viktig å ta hensyn til grad av tilvenning og eventuelt inntak av andre rusmidler eller legemidler.

Toksisk dose for metadon:

 • Det er individuelle variasjoner og toleranseutvikling.
 • 5 mg peroralt har gitt apné og koma hos barn.
 • Doser på over 30 mg peroralt til voksne uten tilvenning gir alltid sedasjon.
 • 10 mg peroralt har gitt dødsfall hos barn.
 • Dødelig dose for voksne ikke tilvente er fra ca 50 mg peroralt.

Samtidig inntak av andre rusmidler/legemidler (alkohol eller benzodiazepiner) som gir CNS-depresjon, vil øke toksisiteten av metadon.

Eldre og små barn er spesielt følsomme for metadon.

Etter overdose av metadon (enkeltinntak, ikke kronisk) hos voksne, vil pasienten normalt få symptomer relatert til metadonforgiftning innen 9 timer, og gjennomsnittlig etter 3,2 timer. Ved inntak av depotpreparat vil det kunne ta lengre tid før symptomer inntrer.

Symptomer og kliniske tegn

Metadon har veldig lang halveringstid (15-65 timer) i forhold til de fleste andre opioider.

Spesifikt for metadon

 • Ved bruk av høye terapeutiske doser er det risiko for forlenget QTc-tid og torsade de pointes.  Metadon kan gi kardiell påvirkning som bradykardi, hypotensjon. Faren er større enn for klassiske opiater som morfin.
 • Hallusinasjoner, forvirring og hodepine kan oppstå.
 • Midlertidig hørselstap er rapportert.

Klassiske opiatsymptomer

Mild/moderat forgiftning

 • Miose er vanlig
 • Letargi, koma
 • Respirasjonsdepresjon
 • Kvalme, brekninger, nedsatt GI-motilitet, magesmerter

Alvorlig forgiftning

 • Apné eller respirasjonsstans som kan komme plutselig
 • Hypotensjon, bradykardi, arytmier, sirkulasjonsvikt, hjertestans
 • Nonkardiogent lungeødem
 • Kramper (barn spesielt utsatt)
 • Hypotermi og rabdomyolyse

Supplerende undersøkelser

 • Pulsoksymetri ved fare for forgiftning.
 • Syre-base status (arteriell blodgass), elektrolyttstatus, CK.
 • EKG-overvåkning ved inntak av store doser og ved fare for alvorlig forgiftning.
 • Metadon vises ikke på opiat-screening.

Overvåkning og behandling

 • Behandlingen av metadonforgiftninger er den samme som ved behandling av forgiftninger med andre opioider, men på grunn av lang halveringstid (15-65 timer) kreves ofte langvarig behandling.
 • Ventrikkelskylling og administrering av kull kan vurderes senere enn 2 timer (1 time for flytende preparat) etter inntak fordi opioider gir nedsatt tarmmotorikk.
  • Ved inntak av depottabletter kan en ny dose kull gis etter 4 timer.
 • Nalokson kan brukes som antidot mot metadon.
  • Nalokson kan gis både diagnostisk og terapeutisk.
  • Dose: 0,4 mg i.v. til voksne (barn 0,01 mg/kg i.v.). Dosen gis langsomt intravenøst, og kan gjentas hvert 3.-4. minutt inntil normal respirasjon. Etter i.v. injeksjon kommer virkningen etter 30-60 sekunder og varer 1-4 timer. Naloksonbehandlingen må derfor ofte gjentas.
  • Hvis pasienten ikke har respons etter 10 mg nalokson er det lite sannsynlig at opioider alene er ansvarlig for symptomene.
  • Ved bruk av nalokson er det viktig å ta hensyn til faren for å utløse abstinenssymptomer hos misbrukere. Vanligvis er det mulig å reversere respirasjonsdepresjon uten å utløse kraftige abstinenssymptomer ved å titrere seg fram, og ikke fullstendig reversere opioideffekten.
 • Overvåk sirkulasjon og bevissthetsgrad.
  • Om pasienten har vært symptomfri i 12 timer kan den somatiske overvåkningen avsluttes. NB! Dette gjelder inntak av en enkelt dose, men ikke ved inntak av depotpreparat.
  • Pasienter med symptomer eller store inntak (fare for alvorlig forgiftning) skal overvåkes med tanke på respirasjon og sirkulasjon med EKG i minst 24 timer.
  • Etter intravenøs injeksjon av nalokson bør pasienten være symptomfri i minimum 6 timer etter siste dose før overvåkningen avsluttes.
 • Assister ventilasjon ved behov, og ha lav terskel for respiratorbehandling.
 • Ved sirkulasjonsvikt på tross av naloksonadministrering, gi væske. Ved behov kan inotrope stoffer gis. Monitorer sentral hemodynamikk. Hvis hypotensjonen vedvarer på tross av adekvat fyllingsgrad, gi dobutamin 5-20 mikrogram/kg/min og eventuelt noradrenalin 0,05-0,5 mikrogram/kg/min.
 • Ved kramper gis diazepam 5-10-20 mg i.v. til voksen (barn 0,1-0,2 mg/kg i.v.).
 • Korriger eventuelle syrebase- og elektrolyttforstyrrelser.
 • Ved rabdomyolyse og nyresvikt: Alkalinisering av urinen.
 • Ved lungeødem gis respiratorbehandling med PEEP. Diuretika og digitalisglykosider har ingen plass i behandlingen av nonkardiogent lungeødem.
 • Symptomatisk behandling.

Sentrale referanser

 1. Martindale, The complete drug referance. Thirty-fifth edition. Pharmaceutical Press, 2007.
 2. Goodman and Gilman, The Pharmacological Basis of Therapeutics. Eleventh edition. McGraw-Hill Companies, 2006.
 3. Poisoning & drug overdose. Fifth edition. McGraw-Hill Companies, 2007.
 4. MICROMEDEX(R) Healthcare Series, Poisindex, Micromedex, vol 134, 2007.
 5. Giftinformationscentralen i Sverige. Dokument: Metadon. www.giftinfo.se, våren 2009.
 6. MICROMEDEX(R) Healthcare Series, Drugdex Drug Evaluation, Micromedex, vol 134, 2007.
 7. Goldfranks Toxicologic Emergencies. Eighth edition. Mc Graw-Hill Companies 2006.
 8. Medical Toxicology. Third edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2004.
 9. Critical care Toxicology. Diagnosis and management of critically poisoned patient. Elsevier Mosby, 2005.
 10. Goodman and Gilman, The Pharmacological Basis of Therapeutics. Eleventh edition. McGraw-Hill Companies, 2006.
 11. Meyer et al: Adverse effects following the inadvertent administration of opioids to infants and children. Clinical Pediatrics, 2005;44(6):499-503.
 12. Wolff et al: Characterization of methadone overdose: Clinical considerations and the scientific evidence. Therapeutic Drug Monitoring, 2002; 24(4):457-70.
 13. Lovecchio et al: Onset of symptoms after methadone overdose. American Journal of Emergency Medicine, 2007;25:57-9.
 14. Danescu et al: Sudden sensorineural hearing loss after methadone overdose: A case series. Clinical Toxicology 2014; 42(4):373-4.

Relevante søkeord:
Metadon, N07BC02, N07B C02, methadon, metadonoverdose, opioid, opioider, opiat, opiater, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Dokumenthistorikk:
Utarbeidet 2009
Revidert 2017