Forgiftninger

Giftinformasjonen

Toksidromer (toksiske syndromer)

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2019.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Et toksidrom er en samling av symptomer og tegn som er karakteristisk ved eksponering for ulike agens (xenobiotika). Symptomer/tegn involverer vitale parametre som blodtrykk, puls, temperatur og respirasjonsfrekvens i tillegg til manifestasjoner fra organsystemer som hud (svette), øyne (dilatasjon/konstriksjon), slimhinner (sekresjon), mage-tarm (peristaltikk), urinveier (urinretensjon/inkontinens) og sentralnervesystemet (mental status).

Hensikten med inndeling i toksidromer er å gjenkjenne symptombilder slik at diagnostikk og dermed også behandlingen hos kritisk syke pasienter bedres.
Et godt eksempel kan være en akutt psykotisk pasient som ved nærmere somatisk undersøkelse kan falle inn under definisjonen (sentralt) antikolinergt syndrom. Slik korrekt diagnostikk vil medføre behandling med fysostigmin og ikke antipsykotika.

I en utvidet definisjon av toksidromer vil noen også inkludere koma (etanol/sedativa/hypnotika, opioider), effekter av sympatomimetika, epileptiske anfall (/kramper) og abstinenstilstander. Disse omtales ikke her.

Følgende toksidromer omtales i Emnebibliotek forgiftninger:


Referanser

  1. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. McGraw-Hill, Pennsylvania 2006. Initial evaluation of the patient: vital signs and toxic syndromes; Ch 3, p 37-41.

Historikk:
Utarbeidet 2013.
Sist vurdert 2019.