Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med thyroideakreft

Sist faglig oppdatert: 30. juni 2017

Diagnostikk

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

Senbivirkninger

Sjeldne svulster i thyroidea

Spesielle situasjoner

Metode og prosess