Innholdsfortegnelse

Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016

2 Barn og ungdom under 18 år, med symptomer på cøliaki

Sist faglig oppdatert: 05.01.2016

 

flytskjema-barn-og-unge-under-18-ar-med-symptomer-pa-coliaki.png

 

IgA: Immunglobulin A    

TG2: vevstransglutaminase    

EMA: endomysiumantistoffer     

Marsh 0-3: histologisk klassifisering av slimhinneforandringer     

HLA: humant leukocytt antigen


1) magesmerter, diare, obstipasjon, trøtthet, redusert almentilstand, anemi,  failure to thrive m.m.

2)  IgA og IgG DGP (deaminert gliadin peptid) er aktuelle prøver hos pas. som er neg. for TG2 antistoffer men hvor kliniske symptomer tyder på cøliaki, spesielt gjelder dette barn < 2 år. Det skal være lav terskel for biopsi hos seronegative individer med symptomer på cøliaki og evt. hereditet. Se avsnittet om Seronegativ cøliaki.

3) EMA + HLA-testing: Haukeland og Avd. for immunologi og transfusjonsmed. ved Ullevål sykehus utfører EMA-testing. Kryss av ESPGHAN 2  og for HLA på bakside av rekv.

4) Hvis repetert prøve viser IgA TG2 vedvarende > ref. verdi, skal pas. henvises til gastroskopi

5) Avhengig av symptomer, hereditet, andre sykdommer, biopsikvalitet/ -kvantitet. Vurder ny skopi evt. oppfølging med serologisk testing. Se avsnittet om Latent cøliaki.