Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Sist faglig oppdatert: 05. februar 2024

Helseforetak og kommuners plikter overfor pårørende

Plikt til pårørendeinvolvering og støtte

Kompetanse hos helsepersonell

Samarbeid om pårørendestøtte

Avklare hvem som er pårørende, deres rolle, og føre journal

Voksne pårørende

Barn som pårørende

Familie og andre i pasientens eller brukerens nettverk

Pasientens samtykke - konsekvenser for involvering av pårørende

Journalfør opplysninger om og fra pårørende

Involvere pårørende i utredning, behandling og oppfølging av pasient eller bruker

Samarbeid med pårørende

Pårørendes kunnskap og ferdigheter

Involvering av pårørende ved vedtak om tvang

Informasjon og støtte til barn som pårørende

Avklar situasjon og behov

Veiledning og hjelp til familien

Støttetilbud for barn som pårørende

Samarbeid og oppfølging

Opplysningsplikt til barnevernstjenesten

Ivaretakelse av barn som etterlatte

Støtte familie og andre pårørende

Støtte til pårørende med omfattende omsorgsoppgaver

Støtte til pårørende i akutte situasjoner og kriser

Støtte til pårørende ved livets slutt

Etiske dilemmaer i møte med pårørende

Arbeidsprosess og kunnskapsgrunnlag