For å lette arbeidet med kritisk vurdering av forskningslitteratur, anbefaler vi at du bruker sjekklister som hjelpemiddel.

Det finnes ulike sjekklister for ulike typer studiedesign, men sjekklistene har noen fellestrekk. Du bør stille to overordnede spørsmål som første ledd i kritisk vurdering:

  • Har artikkelen en klart formulert problemstilling?
  • Er designet velegnet for å svare på problemstillingen?

Dersom du svarer «nei» på ett av disse, bør du allerede vurdere å legge fra deg artikkelen.

De neste spørsmålene du bør stille deg:

  • Kan du stole på resultatene?
  • Hva er resultatene?
  • Kan resultatene brukes i min praksis?

Dette er generelle overordnede spørsmål som bør stilles uavhengig av forskningsmetode. I tillegg anbefaler vi at du går grundig igjennom sjekklisten som passer forskningsmetoden i artikkelen du skal vurdere.

Sjekklister for å lære og øve på kritisk vurdering

Sjekklistene nedenfor er laget som pedagogiske verktøy for å lære kritisk vurdering av vitenskapelige artikler. Sjekklistene kan fylles ut elektronisk eller skrives ut og fylles ut for hånd. 

Oversiktsartikkel (PDF, 5 MB)

Randomisert kontrollert studie (PDF, 3 MB)

Kohortstudie (PDF, 5 MB)

Kasuskontrollstudie (PDF, 5 MB)

Kvalitativ studie (PDF, 4 MB)

Diagnosestudie (PDF, 5 MB)

Prevalensstudie (PDF, 61 KB)

Retningslinje eller fagprosedyre (PDF, 5 MB)

Kapitler i kliniske oppslagsverk (PDF, 2 MB)

Sjekklister for kritisk vurdering på engelsk og flere andre språk er tilgjengelige fra Centre for Evidence Based Medicine ved University of Oxford, fra Critical Appraisal Skills Programme (CASP) ved Better Value Healthcare i Oxford og fra Joanna Briggs Institute knyttet til Faculty of Health and Medical Sciences ved University of Adelaide.

 

Sjekklister for kritisk vurdering til bruk i systematiske oversikter eller forskningsprosjekter

Hvis du skal kritisk vurdere artikler til bruk i en systematisk oversikt eller andre forskningsprosjekter bør du bruke mer omfattende sjekklister, som for eksempel sjekklistene som finnes i metodeboken Slik oppsummerer vi forskning.

 

Har du kommentarer eller forslag til andre sjekklister som bør være med på denne siden? Send e-post til Redaksjonen@kunnskapsbasertpraksis.no

 

(/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister)