6. Evaluere praksis

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Evaluering av praksis er siste trinn i sirkelen for kunnskapsbasert praksis. Det er i manges interesse å evaluere praksis i helsetjenesten. Du kan for eksempel spørre deg selv om du jobber kunnskapsbasert. Det samme kan pasienter, kolleger, samarbeidspartnere og de som finansierer tjenestene. Internasjonalt brukes ordet «audit» som et samlenavn for evaluering av klinisk praksis. Vi har ikke noe godt dekkende ord for dette på norsk. Ordet monitorering brukes noen ganger som norsk oversettelse.

Sirkel som viser hvor trinn 6 i kunnskapsbasert praksis foregår

(Større versjon)

Evalueringen eller audit av klinisk praksis er en prosess i to faser. Første fase innebærer å måle hva som faktisk skjer i praksis, for så å sammenligne dette mot standarder eller andre eksplisitte kriterier i fase to. Anbefalinger i faglige retningslinjer kan være slike eksplisitte kriterier.

Selvevaluering – jobber jeg/vi kunnskapsbasert?
Refleksjoner rundt praksis/bevissthet rundt praksis
 • Spør jeg meg hvorfor jeg gjør som jeg gjør i jobben min?
 • Diskuterer jeg med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i praksis?
Å stille spørsmål
 • Stiller jeg kliniske spørsmål?
 • Stiller jeg velformulerte spørsmål?
 • Klassifiserer jeg spørsmål i kjernespørsmål?
 • Oppfordrer jeg kollegaer til å stille spørsmål?
Søke etter forskningslitteratur
 • Søker jeg etter forskningslitteratur?
 • Vet jeg hva som er de beste kildene for ulike kjernespørsmål?
 • Blir jeg mer og mer effektiv i min søking etter forskningslitteratur?
 • Starter jeg med å søke etter oppsummert kunnskap?
Kritisk vurdering
 • Leser jeg vitenskapelige artikler?
 • Bruker jeg sjekklister mens jeg leser forskningslitteratur?
 • Har jeg forbedret tolkningen min av ulike effektestimater? (For eksempel Numbers Needed to Treat (NNT), Odds Ratio (OR) etc.)
 • Oppfordrer jeg til lesning av forskningsartikler på min arbeidsplass?
Implementering av klinisk forskning
 • Bruker jeg forskning av høy kvalitet til å informere eller endre praksis?
 • Bruker jeg forskning av høy kvalitet til å løse faglig uenighet rundt behandling av et problem i praksis?
Selvevaluering
 • Har jeg gjennomført en evaluering eller audit av min egen evne til å arbeide kunnskapsbasert?

  

Audit

Evaluere praksis kbp

(Større versjon)

Klinisk audit er en kvalitetsforbedringsmetode med mål om å forbedre helsetilbudet til pasienten.

Hensikten er å evaluere i hvilken grad helsetjenestene møter kunnskapsbaserte anbefalinger for problemområdet som skal kvalitetsforbedres. Gjennom en audit kan man få kartlagt standarden på pasientbehandlingen, og få satt søkelys på eventuelle behov for forbedring.

Resultatene fra kvalitetsvurderingen må formidles til praksis gjennom tilbakemelding, eller feedback. Da kalles det audit og feedback. Den underliggende tanken bak audit og feedback, er at kvaliteten og sikkerheten på helsetjenestene vil forbedres som et resultat av at helseutøveren får tilbakemelding på egen praksis og dermed endrer adferd.

Du kan gjennomføre en intern eller ekstern audit. Intern audit kan gjennomføres ved at du eller dere som team selv vurderer egen praksis. Hvis noen utenfor avdelingen innhenter og vurderer informasjon fra deres praksis, kalles det ekstern audit.

Katrine Aasekjær, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen.

 

(/kunnskapsbasert-praksis/evaluere-praksis)