En systematisk oversikt er en oversikt over flere artikler om samme emne. Det er viktig at det er brukt en systematisk og beskrevet fremgangsmåte for å finnevurdere og oppsummere enkeltstudiene. Se Kunnskapssenterets film om systematiske oversikter:

I 2016 ble den delen av Kunnskapssenteret som lager systematiske oversikter innlemmet i Folkehelseinstituttet

Kunnskapsoppsummering, eller "evidence syntehsis" er andre betegnelser på systematiske oversikter. Denne videoen fra Evidence Synthesis Ireland og Cochrane Ireland gir en enkel fremstilling av hva "evidence synthesis" er: 

En god systematisk oversikt gir leseren oversikt over hva som finnes om et bestemt emne, og om kvaliteten på forskningen. 

Systematiske oversikter gjør kunnskapen lettere tilgjengelig. 

Samling av studier om en problemstilling

Formålet med systematiske oversikter er å se forskningsresultater fra relevante studier om en problemstilling under ett. En systematisk oversikt gir et balansert bilde av hva forskning har vist om en bestemt problemstilling.

I prinsippet kan systematiske oversikter sammenstille studier av alle typer forskningsmetoder og for alle kjernespørsmål. Systematiske oversikter blir oftest brukt i vurdering av effektspørsmål, men det finnes også systematiske oversikter for andre forskningsmetoder (f.eks diagnosestudier eller kvalitative studier).

En god systematisk oversikt kjennetegnes ved at den har:

 • En klar tittel og klart formål
 • En omfattende og beskrevet søkestrategi
 • Klare kriterier for inklusjon og eksklusjon av primærstudier
 • Vurdering av kvalitet på inkluderte studier
 • Beskrivelse av karakteristiske trekk for alle inkluderte studier

Sammenstilling av resultatene fra inkluderte studier kan bestå av en beskrivende oppsummering, eller være en eller flere meta-analyser. Resultatene fra de enkelte studiene er analysert sammen for å gi et samlet resultat for flere eller alle studiene.

 Kritisk vurdering av systematiske oversikter

 • Er formålet med oversikten klart formulert?
 • Er det klare kriterier for inklusjon av enkeltstudiene?
 • Er det sannsynlig at relevante studier er funnet?
 • Er kvaliteten på de inkluderte studiene vurdert?
 • Dersom resultatene fra de inkluderte studiene er kombinert statistisk i en meta-analyse, var dette fornuftig og forsvarlig?
 • Dersom det ikke er gjennomført en meta-analyse – er dette valget begrunnet?
 • Hvor presise er resultatene?
 • Kan resultatene overføres til praksis?

Liv Merete Reinar, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, Hva er en systematisk oversikt og hvorfor er de viktige. Liv Merete underviser i KBP og har skrevet lærebøker om emnet (6:36).

 

Ønsker du å trene på kritisk vurdering av systematisk oversikt? Da kan du lese og kritisk vurdere denne systematiske oversikten, og bruke sjekkliste for oversiktsartikler til hjelp. 

(/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/systematisk-oversikt)