En tverrsnittstudie samler informasjon på en planlagt måte i en definert populasjon (utvalg) på et gitt tidspunkt.

Metoden brukes mest når en skal beskrive forekomst (prevalens), f.eks. fysisk aktivitet, men kan også utforske sammenhenger, f.eks. mellom fysisk aktivitet og kosthold. 

En standard tverrsnittundersøkelse kan ikke si noe sikkert om årsaksforhold. De fleste markedsundersøkelser er tverrsnittstudier.  

KjernespørsmålKunnskapForetrukket studiedesign
Hvor mange har et helseproblem?Prevalens – forekomstTverrsnittsstudie

 

Kritisk vurdering av tverrsnittstudier: 

  • Er problemstillingen klart formulert?
  • Er befolkningen (populasjonen) som utvalget er tatt fra, klart definert?
  • Ble utvalget inkludert i studien på en tilfredsstillende måte?
  • Ble det redegjort for om respondentene skiller seg fra de som ikke har respondert?
  • Er svarprosenten høy nok?
  • Bruker studien målemetoder som er pålitelige for det som skal måles?
  • Er datainnsamlingen standardisert?
  • Er dataanalysen standardisert?
  • Hva forteller resultatene?
  • Kan det overføres til praksis?

Monica W. Nortvedt, Høgskolen i Bergen, presenterer tverrsnittstudie. Monica er leder for Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB. Hun underviser i KBP og har skrevet lærebok om emnet.

 

Ønsker du å trene på kritisk vurdering av en tverrsnittstudie (prevalensstudie)? Her finner du en artikkel (PDF) og sjekkliste (PDF) for prevalensstudier.

(/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/tverrsnittstudie)