Ulike databaser krever ulike måter å søke på. Derfor må du gjøre deg kjent med søketeknikken til den eller de basene du skal søke i.

Kombinere søkeord

Når du har funnet relevante søkeord må du kombinere dem på riktig måte i databasen ved å bruke kombinasjonsord (boolske operatorer). De vanligste kombinasjonsordene er AND, OR og NOT.

Figur som viser kombinasjon av søkeord

 AND avgrenser søket fordi begge søkeordene må være med i artikkelreferansen:
overweight AND low carbohydrate diets

OR utvider søket ved å gi treff på artikkelreferanser som inneholder enten det ene, det andre eller begge søkeordene:
overweight OR obesity 

NOT avgrenser søket fordi kun det ene, ikke det andre søkeordet, skal være med i artikkelreferansen:
overweight NOT diabetes

 Trunkering

Trunkering brukes når du søker på tekstord. Å trunkere betyr å søke på stammen av et ord for å få med entalls-/flertallsendelser og ulike varianter av ordet. Svært ofte er trunkeringstegnet en stjerne (*).  Et søk på vaccin* gir treff på vaccine, vaccines, vaccination, vaccinating osv.

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok/soketeknikker)