Demens er en sykdom som medfører gradvis reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne. Sykdommen representerer en av de største helseutfordringene i Norge.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Måltid på sykehjem

En styrt hverdagslig aktivitet – et felles møtepunkt

Trude Gjernes, professor ved Nord universitet og professor Emeritus Per Måseide har i denne artikkelen sett nærmere på den sosiale aktiviteten ved frokostmåltidet ved et norsk dagsenter for personer som lever med en demenssykdom. Det sentrale spørsmålet som stilles er hvordan bevisst innramming og tilføring av sosial struktur i en vanlig hverdagslig aktivitet kan påvirke, eventuelt fremme dagsenterbrukernes opprettholdelse av medvirkning og verdighet. Artikkelen diskuterer profesjonelle og etiske dilemmaer som kan oppstå når pleie- og omsorgspersonalet aktivt veileder og styrer aktiviteten rundt matbordet. Det konkluderes med at personer som lever med en demenssykdom på lik linje med alle andre har behov for en sosial arena hvor deltakerne aktivt involverer seg for å skape en sosial sammenheng som gir mening. For å oppnå dette er det viktig at pleie- og omsorgspersonalet gjør aktiviteten til et felles hverdagslig møtepunkt som oppleves positivt for den enkelte deltaker.

Det ordinære er verdt å fremheve i demensomsorgen.

Å opprettholde «det ordinære» i demensomsorgen

Trude Gjernes, professor ved Nord universitet, har sammen med professor Emeritus Per Måseide publisert denne artikkelen som er basert på en studie som omhandler demensomsorg i en omsorgsinstitusjon. Artikkelen ser på hvordan pleie- og omsorgspersonalets arbeidsmåter har hjulpet personer som er diagnostisert med en demenssykdom til å fortsette å gjøre hverdagslige aktiviteter. Det blir hevdet at «det ordinære» er verdt å fremheve i demensomsorgen fordi det representerer en uunnværlig sosial- og kulturell ramme for identitet og medbestemmelse.

Bjørn Lichtwarck TID-modellen gir effekt etter kort tid

TID-modellen gir effekt etter kort tid

Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (TID) er utviklet av den norske legen Bjørn Lichtwarck og senere videreutviklet ved Sykehuset Innlandet. Intervensjonsmodellen går ut på at de ansatte som til daglig er sammen med pasienten, i samarbeid med lege og eventuelt psykolog, bruker prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg for å komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient. I en studie fra 2018, som inkluderte pasienter fra 33 sykehjem fra 20 kommuner i Norge fant Lichtwarck m.fl at TID-modellen ga effekt etter kort tid.

Ernæring og kreftpasienter

God ernæring er viktig for eldre kreftpasienter

Godt kosthold kan bidra til at kreftpasienter tåler behandlingen bedre, får økt livskvalitet og lever lenger. Eldre med kreftsykdom har en særlig risiko for dårlig ernæringsstatus, både som en følge av den normale aldringen og sykdommens konsekvenser. I denne fagartikkelen poengteres viktigheten av tidlig identifisering og målrettet behandling i både sykehus og kommune.

Pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Ny forskning om pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har sammen med sine kolleger Torunn Hamran og Bodil Hansen Blix, skrevet en artikkel der hun blant annet peker på politiske utfordringer knyttet til det å bli gammel i eget hjem, likeverdige tilbud og brukermedvirkning, samt pårørendes mulighet til reelle valg.

Helsedirektoratets veileder for oppfølging

Pårørendeveileder fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet sin veileder ser på helseforetakene og kommunene sine plikter, utredning, behandling og oppfølging, informasjon og støtte, prosess og kunnskapsgrunnlag.

(/omsorgsbiblioteket/demens)