Legemidler omfatter produkter som kan brukes til å forebygge eller behandle skade eller sykdom. Legemiddelrelaterte problemer forekommer ofte i den eldre befolkningen, og er betydelige både hos sykehjemsbeboere og mottakere av hjemmesykepleie.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Mor og datter

Legemiddelbruk varierer mellom omsorgsnivåene

Legemiddelbruk hos eldre varierer mellom omsorgsnivåene. Norske forskere publiserte i 2019 en undersøkelse av legemiddelbruken hos eldre over 70 år. Resultatene indikerer overforbruk av psykotrope legemidler og opioider hos eldre i sykehjem, mens hjemmeboende ser ut til å ha et overforbruk av NSAIDS og underforbruk av demenslegemidler (cholinesterase inhibitators) og legemidler som motvirker beinskjørhet.

Ikoner for helse

Symboler kan innvirke på etterlevelse

Bruk av grafiske symboler i legemiddelveiledning kan innvirke på pasienters etterlevelse av behandlingen. Forskere ved Nord universitet har publisert en artikkel som viser at bruk av piktogram sammen med skriftlig eller muntlig informasjon kan ha positiv effekt på pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling.

Legemidler

Ny oversiktsartikkel om bivirkninger av legemidler

Artikkelen gir oppsummert kunnskap om trender i rapportering av bivirkninger: rapportering fra pasienter og helsepersonell, overvåkning og håndtering i det norske helsevesenet, samt relaterte tiltak. Resultatene understreker viktigheten av å ha et system som kan gi et helhetlig bilde. Konkrete forbedringer anbefales.

Etterlevelse av legemiddelbehandling

Etterlevelse av legemiddelbehandling hos personer med kroniske lidelser

En finsk studie publisert i januar 2019 har undersøkt fastlegers syn på problemer med etterlevelse av legemiddelbruk hos pasienter med kroniske lidelser. Fastlegene var i hovedsak positive til mer tverrfaglig samarbeid og verdsatte farmasøyters assistanse spesielt i forhold til pasienter med kroniske lidelser og polyfarmasi.

Fallulykker og legemiddelbruk

Eldre forbinder ikke nødvendigvis fallulykker med legemiddelbruk

Dette var hovedfunnet i en norsk kvalitativ studie, publisert av Hege Therese Bell med kolleger, som inkluderte 14 hjemmeboende eldre. De eldre hadde liten oppmerksomhet på at legemidlene de brukte kunne øke fallrisikoen. Mange stolte blindt på fastlegen og syntes det var vanskelig å beskrive egne problemer med legemiddelbruk.

Håndbok for helsetjenesten

Håndbok for helsetjenesten

En håndbok fra Helsedirektoratet som beskriver forslag til metode for risikoanalyser og hendelsesanalyser i helsetjenesten.

(/omsorgsbiblioteket/legemidler)