Legemidler omfatter produkter som kan brukes til å forebygge eller behandle skade eller sykdom. Legemiddelrelaterte problemer forekommer ofte i den eldre befolkningen, og er betydelige både hos sykehjemsbeboere og mottakere av hjemmesykepleie.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Kristian Ringsby Odberg

Legemiddelhåndtering i sykehjem – en kompleks og sårbar arbeidsprosess

Kristian Ringsby Odberg og kolleger har studert arbeidsprosessen med legemiddelhåndtering i sykehjem og fant en rekke barrierer i arbeidet for å sikre trygg legemiddelbruk. Barrierer ble funnet i alle fasene av arbeidet, men var særlig relatert til verktøy, teknologi og oppgavene i de første stegene av prosessen. Administrative feil som oppstod innledningsvis, kunne forplante seg og forårsake uheldige hendelser med legemidler. Forskerne mener det blant annet trengs større oppmerksomhet på tilrettelegging av arbeidsmiljøet for å redusere støy og avbrytelser tidlig i prosessen.

Knuste tabletter er fortsatt vanlig i sykehjem

Knusing og deling av tabletter i sykehjem

En studie foretatt av Hege Solberg og kolleger viser at modifisering, eller knusing og deling, av tabletter fortsatt er en vanlig praksis i sykehjem. Svelgeproblemer hos pasienter oppgis som den vanligste årsaken til at sykepleiere modifiserer og dette skjer oftest ved at tabletter knuses. Studien fant sammenhenger mellom modifisering av legemidler, kognitiv funksjon hos pasienter og administrasjonsmåte (dosett, multidose eller en kombinasjon av disse).

Behovsmedisin

Hva påvirker utdeling av behovsmedisin?

En studie foretatt av stipendiat Marianne K. Nilsen ved Nord universitet viser at en rekke faktorer har innvirkning på helsepersonells vurderinger når de deler ut behovsmedisin til eldre i omsorgsboliger. Mange av faktorene er menneskelige med referanse til den individuelle pasienten, helsepersonellet og organisasjonen, og de har alle innvirkningen på pasientens helse og sikkerhet.

Multidosebrukere

Mange legemidler i uheldige kombinasjoner

Multidosebrukere tar mange legemidler og ofte i uheldige kombinasjoner. PhD stipendiat Anette Vik Jøsendal har gjennomgått legemiddellistene til nesten halvparten av alle multidosebrukerne i Norge. Funnene viser at en av tre bruker 10 legemidler eller fler og at 27 % har forskrivninger som regnes som potensielt uheldige. Nesten 60 % tar kombinasjoner av medisiner som enten forsterker eller utlikner effekten av andre medisiner eller gir bivirkninger. Det trengs mer kunnskap om hvorvidt høyt forbruk av legemidler er et resultat av multidosesystemet i seg selv eller om det handler om karakteristika ved pasienter som bruker multidose.

Digitale lister

Manglende kunnskap

Hovedfunnet i en oversiktsartikkel publisert av forskere ved Nasjonalt senter for e-helse, er at vi har manglende kunnskap om hvordan deling av digitale legemiddellister påvirker kvalitet og pasientsikkerhet. De 9 inkluderte studiene var fra 8 ulike land, men ingen gav kunnskap om konsekvensene for pasientsikkerheten når digitale medisinlister brukes i samhandling mellom helsepersonell i ulike nivåer av helsetjenesten. Kun én av studiene rapporterte om endringer når det gjaldt samsvar mellom legemiddellistene før og etter implementering av digital løsning.

Legemiddelbruk i sykehjem

Legemiddelbruk i sykehjem

Sykehjemspasienter er skrøpelige, nesten alle har demens og de bruker i snitt åtte medisiner hver. En doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bergen viser at det er mulig å redusere medisinbruk uten at det går utover pasientene.

(/omsorgsbiblioteket/legemidler)