Legemidler omfatter produkter som kan brukes til å forebygge eller behandle skade eller sykdom. Legemiddelrelaterte problemer forekommer ofte i den eldre befolkningen, og er betydelige både hos sykehjemsbeboere og mottakere av hjemmesykepleie.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Legemidler

Ny oversiktsartikkel om bivirkninger av legemidler

Artikkelen gir oppsummert kunnskap om trender i rapportering av bivirkninger: rapportering fra pasienter og helsepersonell, overvåkning og håndtering i det norske helsevesenet, samt relaterte tiltak. Resultatene understreker viktigheten av å ha et system som kan gi et helhetlig bilde. Konkrete forbedringer anbefales.

Etterlevelse av legemiddelbehandling

Etterlevelse av legemiddelbehandling hos personer med kroniske lidelser

En finsk studie publisert i januar 2019 har undersøkt fastlegers syn på problemer med etterlevelse av legemiddelbruk hos pasienter med kroniske lidelser. Fastlegene var i hovedsak positive til mer tverrfaglig samarbeid og verdsatte farmasøyters assistanse spesielt i forhold til pasienter med kroniske lidelser og polyfarmasi.

Fallulykker og legemiddelbruk

Eldre forbinder ikke nødvendigvis fallulykker med legemiddelbruk

Dette var hovedfunnet i en norsk kvalitativ studie, publisert av Hege Therese Bell med kolleger, som inkluderte 14 hjemmeboende eldre. De eldre hadde liten oppmerksomhet på at legemidlene de brukte kunne øke fallrisikoen. Mange stolte blindt på fastlegen og syntes det var vanskelig å beskrive egne problemer med legemiddelbruk.

Håndbok for helsetjenesten

Håndbok for helsetjenesten

En håndbok fra Helsedirektoratet som beskriver forslag til metode for risikoanalyser og hendelsesanalyser i helsetjenesten.

Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien

Legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien

Vitenskapelig artikkel som analyserer rapporterte og observerte avvik ved legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien. Artikkelen gir dessuten innspill til tiltak for rutiner og pasientsikkerhet.

Avbrytelser i legemiddelhåndteringen

Avbrytelser i legemiddelhåndteringen i sykehjem

Norsk studie om avbrytelser og forstyrrelser i sykepleieres legemiddelhåndtering i sykehjem. Funnene viser kompleksiteten i legemiddelhåndteringen, og at normalisering av avbrytelser kan virke både positivt og negativt på pasientsikkerheten.

(/omsorgsbiblioteket/legemidler)