Velferdsteknologi

Logo Omsorgsbiblioteket

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne», skriver Hagenutvalget i 2011.

Oppsummeringer om emnet

Omsorgsbiblioteket har foreløpig ingen oppsummeringer om velferdsteknologi. Men du finner en grundig innføring i begreper og kunnskap om velferdsteknologi nedenfor.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket. Referansene er knyttet til prosjekter i regi av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. 

Aktuelt

Ny bok om velferdsteknologi

Ny bok om velferdsteknologi

I denne antologien belyses velferdsteknologiske løsninger fra ulike vinkler. Forfatterne presenterer teoretiske ressurser for arbeidet med innføring av velferdsteknologi og vi får innblikk i en rekke empiriske eksempler på velferdsteknologiske løsninger, samt forfatternes refleksjoner rundt disse.

Utfordringer i implementering av velferdsteknologi

Utfordringer i implementering av velferdsteknologi

I en artikkel av Lo, Waldahl og Antonsen får vi vite mer om hvorfor det er så krevende å innføre velferdsteknologi i kommunene. Forfatterne argumenterer for at velferdsteknologi kan forstås ut fra tre aggregerte kjennetegn: tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende. I artikkelen redegjøres det for hvordan disse kjennetegnene på ulike måter utfordrer implementeringsprosessen.

Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

Bruk av aktivitetsskjerm for personer med demens

I denne studien har forskere undersøkt effekten av å bruke en aktivitetsskjerm på trivsel, motorikk og kognitiv kapasitet hos personer med demens. Resultatene tyder på at brukerne særlig har opplevd økt trivsel og mindre angst og uro.

Virtuell-korttidsavdeling-i-regi-av-hjemmetjenesten

Virtuell korttidsavdeling i regi av hjemmetjenesten

Halden kommune startet i 2016 pilotprosjektet «Virtuell Korttidsavdeling» (VKA) i hjemmesykepleien for å utvikle og teste velferdsteknologiske løsninger. Prosjektet var rettet mot hjemmeboende pasienter med behov for tett oppfølging etter utskrivelse fra sykehus. Høgskolen i Østfold har gjennomført følgeforskning på pilotprosjektet.

Medisinsk avstandsoppfølging underveisrapportering

Medisinsk avstandsoppfølging: underveisrapportering

Som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram pågår flere prosjekter som skal se på hvordan teknologi for avstandsoppfølging for hjemmeboende kan bli mer integrert i de ordinære tjenestene. Denne publikasjonen gir et sammendrag av erfaringer med utprøving av medisinsk avstandsoppfølging i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og sammendrag av kunnskapsgrunnlaget for utprøvingen.

Hvilke metoder brukes for å finne effekter av velferdsteknologi på individnivå

Hvilke metoder brukes for å finne effekter av velferdsteknologi på individnivå?

I denne systematiske litteraturgjennomgangen tar forfatterne for seg studier som har undersøkt hvordan velferdsteknologi virker på selvstendighet, trygghet, aktivitet og deltakelse hos eldre hjemmeboende. Hensikten var å se på hvilke metoder og instrumenter som brukes for å måle effekter på disse dimensjonene.

(/omsorgsbiblioteket/velferdsteknologi)