Escitalopram - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2009.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Escitalopram er en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI). Det er begrenset erfaring med overdoser med escitalopram. I teorien er escitalopram dobbelt så toksisk som citalopram. Vurdering av forgiftningsfaren for escitalopram baserer seg derfor i hovedsak på klinisk erfaring med overdoser med citalopram.

Akutte overdoser med escitalopram vil i de fleste tilfeller forventes å gi ingen eller kun milde symptomer. Citalopram og escitalopram er imidlertid antatt å være av de mest toksiske SSRI-ene og alvorlige forgiftninger forekommer etter store inntak. De største farene ved overdose er CNS-depresjon, EKG-forandringer og kramper.

Gå direkte til:

Sentrale referanser

Toksisitet

Toksiske doser (peroralt)

 • Voksne:
  • < 300 mg: Som regel milde symptomer.
  • > 300 mg: Fare for hjertepåvirkning og kramper. Se eventuelt citalopram for detaljer rundt hyppigheten av disse symptomene ved overdoser
 • Barn:
  • Begrenset erfaring ved inntak hos barn.
  • < 20 mg: Ingen eller kun milde symptomer forventes.

Tiltaksgrense

 • Voksne:
  • Tiltaksgrense må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Det vil i mange tilfeller være aktuelt å observere pasienter med inntak < 300 mg selv om kun milde symptomer forventes i de fleste tilfeller. Kontakt ev. Giftinformasjonen for nærmere diskusjon.
  • Symptomatiske pasienter utover milde symptomer som mageubehag, lett somnolens, mydriasis og diaforese anbefales også oppfølging fra lege/sykehus.
 • Barn:
  • < 20 mg: Kun observasjon hjemme.
  • 20 mg–40 mg: Kull og observasjon hjemme.
  • > 40 mg: Kull, ev. ventrikkelskylling og observasjon hos lege/på sykehus.

Symptomer og kliniske tegn

Hovedfaren ved store inntak er CNS-depresjon, kramper og hjertepåvirkning. Kramper kan debutere tidlig etter inntak (innen 2-3 timer) og uten tidligere uttalt CNS-depresjon. Hjertesymptomer i form av EKG-forandringer kan komme senere i forløpet.

 • Lett forgiftning
  • Magesymptomer (kvalme, magesmerter, oppkast, diare)
  • Svimmelhet
  • Takykardi
  • Tremor
  • Trøtthet, somnolens
 • Moderat/alvorlig forgiftning
  • CNS-depresjon, koma
  • Takykardi, breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid
  • Kramper
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under Relaterte artikler) for detaljer.

Tidsforløp

Symptomdebut forventes noen timer etter inntak. Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 4 timer ved terapeutisk dosering.

Supplerende undersøkelser

 • Aktuelle labanalyser:
  • Elektrolytter (s-kalium, s-natrium)
  • Syre-/basestatus
  • Nyrefunksjon
  • Leverfunksjon
  • CK
 • Ved mistanke om serotonergt syndrom er i tillegg følgende analyser aktuelle:
  • Myoglobin
  • Gjentatte temperaturmålinger
 • Det er ikke beskrevet korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av escitalopram og alvorlighetsgrad. Serumkonsentrasjonsmåling har derfor begrenset nytteverdi i behandlingen ved overdose.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og kull anbefales etter vanlige retningslinjer (se under Relaterte artikler).
 • Videre behandling er symptomatisk.
 • Ved inntak > 300 mg eller ukjent dose anbefales ett diagnostisk EKG
 • Ved inntak > 600 mg eller breddeøkt QRS-kompleks anbefales kontinuerlig EKG-overvåking i minst 12 timer.
 • Overvåking med spesielt fokus på:
  • Bevissthetsnivå
  • Sirkulasjon
  • Respirasjon
  • Kramper
  • Serotonergt syndrom (se egen behqandlingsanbefaling)
 • Observasjonstid
  • Det anbefales observasjon i minimum 6 timer ved mindre inntak.
  • Pasienter som har vært symptomfrie i 6 timer etter mindre inntak kan vurderes utskrevet.
  • Ved større inntak anbefales observasjon i minimum 12-24 timer.
 • Symptomatisk behandling
  • Kramper
   • Diazepam 5-20 mg i.v. til voksen, 0,1-0,2 mg/kg til barn. Høy og gjentatt dosering kan være nødvendig. Titreres til effekt.
  • Hypotensjon
   • Væsketilførsel inntil tilfredsstillende fyllingstrykk i hjertet og et adekvat sentralt venetrykk. I alvorligere tilfeller kan det være aktuelt med administrasjon av vasopressorer.
  • EKG-forandringer
   • Sjelden behandlingskrevende EKG-forandringer. Ved breddeøkt QRS-kompleks eller arytmier som krever behandling vurderes primært infusjon av natriumhydrogenkarbonat og/eller hyperton natriumløsning (0,5 mmol/l). Ev. magnesiumsulfat. Antiarytmika bør unngås. Se behandlingsanbefaling for Trisykliske antidepressiva for detaljer rundt arytmibehandlingen.
  • Sinustakykardi
   • Sinustakykardi krever sjelden behandling. Ved symptomgivende takykardi anbefales behandling etter vanlige retningslinjer.
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under Relaterte artikler) for behandling.

Sentrale referanser

 1. Aronson S, Delgado P. Escitalopram. Drugs of today 2004;40:2:121-131
 2. Isbister GK, Bowe SJ, Dawson A et al. Relative toxicity of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in overdose. Journal of Toxicology – Clinical Toxicology 2004;42:3:277-85.
 3. Personne M, Sjoberg G, Persson H. Citalopram overdose - review of cases treated in Swedish hospitals. Journal of Toxicology - Clinical.Toxicology 1997;35:3:237-40.
 4. Personne M, Persson H, Sjoberg G. Citalopram toxicity. Lancet 1997; 350:9076:518-9.
 5. Personne M, Persson H, Sjoberg G. Förgiftningsbild vid överdos av citalopram. Läkartidningen 1997;94:17:1603-1604.
 6. Kelly CA, Dhaun N, Laing WJ et al. Comparative Toxicity of Citalopram and the Newer Antidepressants after Overdose. Journal of Toxicology – Clinical Toxicology 2004;42:1:67-71.
 7. Ho R, Norman RF, Van Veen MM et al. A 3-year review of citalopram and escitalopram ingestions (abstract). Clin Tox 2004;42:5:746
 8. Penfornis C, Hueber-Paysant V, Souplet JP et al. Fatal case of citalopram intoxication. Veterinary & Human Toxicology 1998;40:3:178.
 9. Jonasson B, Saldeen T. Citalopram in fatal poisoning cases. Forensic Science International 2002;126:1:1-6.
 10. Lindgren KN, Bangh SA, Ling L et al. Escitalopram, a review of adverse effects in overdose reported to select regional poison center (abstract). J Toxicol Clin Toxicol 2003;41:658
 11. Laska E, Johnson-Arbor K, McKay C et al. A 34-month review of pediatric escitalopram ingestions. Clinical Toxicology 2006;44:5:666.
 12. Wijnands-Kleukers APG, Zoelen G van, Dries I de et al. A prospective study on intoxications with citalopram (abstract). J Toxicol Clinical Toxicology 2002;40:274-275.
 13. Grundemar L, Wohlfart B, Lagerstedt C et al. Symptoms and signs of severe citalopram overdose. Lancet 1997;349:9065:1602.
 14. Catalano G, Catalano MC, Epstein MA et al. QTc interval prolongation associated with citalopram overdose: a case report and literature review. Clinical Neuropharmacology 2001;24:3:158-62.
 15. Engebretsen KM, Harris CR, Wood JE. Cardiotoxicity and late onset seizures with citalopram overdose. Journal of Emergency Medicine 2003;25:2:163-6.
 16. Snider RD. Case report: left bundle branch block - a rare complication of citalopram overdose. Journal – South Carolina Medical Association 2001;97:9:380-2.
 17. Cuenca PJ, Holt KR, Hoefle JD. Seizure secondary to citalopram overdose. Journal of Emergency Medicine 2004;26:2:177-181.
 18. Masullo LN, Miller MA, Baker SD et al. Clinical course and toxicokinetic data following isolated citalopram overdose in an infant. Clinical Toxicology 2006;44:2:165-8.
 19. Nelson LS, Andrew RE, Booze LL et al. Selective serotonin reuptake inhibitor poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology 2007;45:315-332.
 20. Behandlingsanbefaling fra Giftinformationscentralen i Sverige (GIC-dokument, Citalopram, 2007).

Relevante søkeord:
N06A B, N06AB, N06A B10, N06AB10, SSRI, lykkepille, antidepressiva, selektive serotoninreopptakshemmere, escitalopram, cipralex, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2009
(/forgiftninger/legemidler/escitalopram-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)