Fluoksetin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2009.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Fluoksetin er en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI). Det er begrenset erfaring med overdose for fluoksetin og det foreligger ingen klare toksiske grenser. Studier tyder imidlertid på at fluoksetin har relativt lav akutt toksisitet og som regel gir lette til moderate symptomer ved overdose. De største farene ved overdose er CNS-depresjon, EKG-forandringer og kramper.

Gå direkte til:

Toksisitet

Toksiske doser (peroralt)

 • Voksne:
  • < 600 mg: Ingen eller kun milde symptomer forventes.
  • 600 mg-1500 mg: Har gitt moderate symptomer.
  • 900 mg-1,9 g: Enkeltstående tilfeller med alvorlige symptomer.
 • Barn:
  • Inntil 60 mg: Ga ingen eller kun lette symptomer i studie.

Tiltaksgrense

 • Voksne:
  • Tiltaksgrense må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
  • Det vil i mange tilfeller være aktuelt å observere pasienter med inntak < 600 mg selv om kun milde symptomer forventes i de fleste tilfeller.
  • Symptomatiske pasienter med reaksjon utover milde symptomer (som mageubehag, lett somnolens, mydriasis og diaforese) bør følges opp av lege eller på sykehus.
 • Barn:
  • < 60 mg: Observasjon hjemme.
  • 60 mg-100 mg: Kull og observasjon hjemme. Til sykehus ved symptomer utover lett trøtthet, rastløshet og milde magesymptomer.
  • > 100 mg: Kull og ev. ventrikkelskylling, observasjon hos lege/på sykehus

Symptomer og kliniske tegn

De vanligste symptomene ved overdose er kvalme, oppkast, tremor, nedsatt bevissthet og takykardi. EKG-forandringer og kramper forekommer men er sjeldne. Alvorlige arytmier er uvanlig.

 • Lett forgiftning
  • Magesymptomer (kvalme, magesmerter, oppkast, diare)
  • Svimmelhet
  • Takykardi
  • Tremor
  • Trøtthet, somnolens
  • Agitasjon, uro
 • Moderat/alvorlig forgiftning
  • CNS-depresjon, koma
  • Takykardi, ST-T forandringer, breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid
  • Kramper
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventutelt under Relaterte artikler) for detaljer

Tidsforløp

Symptomdebut forventes noen timer etter inntak. Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 6-8 timer ved terapeutisk dosering.

Supplerende undersøkelser

 • Aktuelle labanalyser:
  • Elektrolytter (s-kalium, s-natrium)
  • Syre-/basestatus
  • Nyrefunksjon
  • Leverfunksjon
  • CK
 • Ved mistanke om serotonergt syndrom er i tillegg følgende analyser aktuelle:
  • Myoglobin
  • Gjentatte temperaturmålinger
 • Det er ikke beskrevet korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av fluoksetin og alvorlighetsgrad. Serumkonsentrasjonsmåling har derfor begrenset nytteverdi i behandlingen ved overdose.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og kull anbefales etter vanlige retningslinjer (se eventuelt under Relaterte artikler).
 • Videre behandling er symptomatisk.
 • Ved inntak > 800 mg eller ukjent dose anbefales ett diagnostisk EKG.
 • Ved inntak > 1,4 g eller breddeøkt QRS-kompleks anbefales kontinuerlig EKG-overvåking i minst 12 timer.
 • Overvåking med spesielt fokus på:
  • Bevissthetsnivå
  • Sirkulasjon
  • Respirasjon
  • Kramper
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under Relaterte artikler)
 • Observasjonstid
  • Det anbefales observasjon i minimum 6 timer ved mindre inntak.
  • Pasienter som har vært symptomfrie i 6 timer etter mindre inntak kan vurderes utskrevet.
  • Ved større inntak anbefales observasjon i minimum 12-24 timer.
 • Symptomatisk behandling
  • Kramper
   • Diazepam 5-20 mg i.v. til voksen, 0,1-0,2 mg/kg til barn. Høy og gjentatt dosering kan være nødvendig. Titreres til effekt.
  • Hypotensjon
   • Væsketilførsel inntil tilfredsstillende fyllingstrykk i hjertet og et adekvat sentralt venetrykk. I alvorligere tilfeller kan det være aktuelt med administrasjon av vasopressorer.
  • EKG-forandringer
   • Sjelden behandlingskrevende EKG-forandringer. Ved breddeøkt QRS-kompleks eller arytmier som krever behandling vurderes primært infusjon av natriumhydrogenkarbonat og/eller hyperton natriumløsning (0,5 mmol/l). Ev. magnesiumsulfat. Antiarytmika bør unngås. Se behandlingsanbefaling for Trisykliske antidepressiva for detaljer rundt arytmibehandlingen.
  • Sinustakykardi
   • Sinustakykardi krever sjelden behandling. Ved symptomgivende takykardi anbefales behandling etter vanlige retningslinjer.
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under "Relaterte artikler") for behandling.

Sentrale referanser

 1. Micromedex Healthcare Series, Poisindex, 2009
 2. Borys DJ, Setzer SC, Ling LJ et al. Acute fluoxetine overdose: a report of 234 cases. American Journal of Emergency Medicine 1992;10:2:115-20.
 3. Spiller HA, Morse S, Muir C. Fluoxetine ingestion: a one year retrospective study. Veterinary.& Human Toxicology 1990;32:2:153-5.
 4. Borys DJ, Setzer SC, Ling LJ et al. The effects of fluoxetine in the overdose patient. Journal of Toxicology - Clinical.Toxicology 1990;28:3:331-40.
 5. Braitberg G, Curry SC. Seizure after isolated fluoxetine overdose. Annals of Emergency Medicine 1995;26:2:234-7.
 6. Gross R, Dannon PN, Lepkifker E et al. Generalized seizures caused by fluoxetine overdose. American Journal of Emergency Medicine 1998;16:3:328-9.
 7. Lherm T, Lottin F, Larbi D et al. Torsade de pointes apres intoxication monomedicamenteuse a la fluoxetine. Presse Med 2000;29:306-7.
 8. Riddle MA, Brown N, Dzubinski D et al. Fluoxetine overdose in an adolescent. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1989;28:587-588.
 9. Kincaid RL, McMullin MM, Crookham SB et al. Report of a fluoxetine fatality. J Anal Toxicol 1990;14:327-329.
 10. Barbey JT, Roose SP. SSRI safety in overdose. Journal of Clinical Psychiatry 1998;59:Suppl 15:42-8.
 11. Cooper GL. The safety of fluoxetine – an update. Br J Psychiatry suppl 1988:77-86
 12. Baker SD, Morgan DL. Fluoxetine exposures: are they safe for children? American Journal of Emergency Medicine 2004;22:3:211-3.
 13. Graudins A, Vossler C, Wang R. Fluoxetine-induced cardiotoxicity with response to bicarbonate therapy.  American Journal of Emergency Medicine 1997;15:5:501-502.
 14. Neely JL. Tonic clonic seizures and tachycardia induced by fluoxetine (Prozac) overdose. West Virginia Medical Journal 1998;94:5:283-5.
 15. Nelson LS, Andrew RE, Booze LL et al. Selective serotonin reuptake inhibitor poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology 2007;45:315-332.
 16. Isbister GK, Bowe SJ, Dawson A et al. Relative toxicity of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in overdose. Journal of Toxicology – Clinical Toxicology 2004;42:3:277-85.
 17. Behandlingsanbefaling fra Giftinformationscentralen i Sverige (GIC-dokument, Fluoksetin, 2008).

Relevante søkeord:
N06A B, N06AB, N06A B03, N06AB03, SSRI, lykkepille, antidepressiva, selektive serotoninreopptakshemmere, fluoksetin, fluoxetin, fontex, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2009
(/forgiftninger/legemidler/fluoksetin-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)