Fluvoksamin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2009.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Fluvoksamin er en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI). Det er begrenset erfaring med overdose for fluvoksamin og det foreligger ingen klare toksiske grenser. Kasusrapporter tyder imidlertid på at fluvoksamin har lav akutt toksisitet, på lik linje med andre SSRI. De største farene ved overdose er CNS-depresjon, EKG-forandringer og kramper.

Gå direkte til:

Toksisitet

Toksiske doser (peroralt)

 • Voksne:
  • < 1000 mg: Ingen eller kun lette symptomer forventes
  • > 1500 mg: Det er sett alvorlige symptomer som kramper og koma
 • Barn
  • Begrenset erfaring med inntak hos barn. Inntak på 400 mg har gitt alvorlig forgiftning.

Tiltaksgrense

 • Voksne:
  • Tiltaksgrense må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Det vil i mange tilfeller være aktuelt å observere pasienter med inntak < 1000 mg selv om kun milde symptomer forventesi de fleste tilfeller. Kontakt ev. Giftinformasjonen for nærmere diskusjon.
  • Symptomatiske pasienter utover milde symptomer som mageubehag, lett somnolens, mydriasis og diaforese anbefales også oppfølging fra lege/sykehus.
 • Barn:
  • > 50 mg: Oppfølging hos lege/på sykehus anbefales

Symptomer og kliniske tegn

De vanligste symptomene etter overdose er kvalme, brekninger, diare, somnolens, svimmelhet. I alvorligere tilfeller bevisstløshet, kramper og hjertepåvirkning.

 • Lett forgiftning
  • Magesymptomer (kvalme, magesmerter, oppkast, diare)
  • Svimmelhet
  • Takykardi, bradykardi
  • Tremor
  • Trøtthet, somnolens
  • Mydriasis, urinretensjon, munntørrhet
 • Moderat/alvorlig forgiftning
  • CNS-depresjon, koma
  • Takykardi, bradykardi, breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid
  • Kramper, status epilepticus
  • Serotonergt syndrom (se Serotonergt syndrom, eventuelt under "Relaterte artikler" for detaljer)

Tidsforløp

 • Symptomdebut forventes å inntre noen timer etter inntak.
 • Maksimal konsentrasjon oppnås etter 2-8 timer.
 • Forsinket absorpsjon kan oppstå ved overdoser slik at maks konsentrasjon kan i noen tilfeller først komme 2 døgn etter inntaket. Dette kan forklares med klumpdannelse (bezoarer) av tabletter i magen.
 • Symptomatiske pasienter er vanligvis symptomfrie etter 24-48 timer etter inntak.

Supplerende undersøkelser

 • Aktuelle labanalyser:
  • Elektrolytter (s-kalium, s-natrium)
  • Syre-/basestatus
  • Nyrefunksjon
  • Leverfunksjon
  • CK
 • Ved mistanke om serotonergt syndrom er i tillegg følgende analyser aktuelle:
  • Myoglobin
  • Gjentatte temperaturmålinger
 • Det er ikke beskrevet korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av fluvoksamin og alvorlighetsgrad. Serumkonsentrasjonsmåling har derfor begrenset nytteverdi i behandlingen ved overdose.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og kull anbefales etter vanlige retningslinjer (se eventuelt "Relaterte artikler").
 • Videre behandling er symptomatisk.
 • For symptomatiske pasienter anbefales ett EKG.
 • EKG-overvåking vurderes ved større overdoser.
 • Overvåking med spesielt fokus på:
 • Observasjonstid
  • Det anbefales observasjon i minimum 6 timer ved mindre inntak.
  • Pasienter som har vært symptomfrie i 6 timer etter mindre inntak kan vurderes utskrevet.
  • Ved større inntak anbefales observasjon i minimum 12-24 timer.
 • Symptomatisk behandling
  • Kramper
   • Diazepam 5-20 mg i.v. til voksen, 0,1-0,2 mg/kg til barn. Høy og gjentatt dosering kan være nødvendig. Titreres til effekt.
  • Hypotensjon
   • Væsketilførsel inntil tilfredsstillende fyllingstrykk i hjertet og et adekvat sentralt venetrykk. I alvorligere tilfeller kan det være aktuelt med administrasjon av vasopressorer.
  • EKG-forandringer
   • Sjelden behandlingskrevende EKG-forandringer. Ved breddeøkt QRS-kompleks eller arytmier som krever behandling vurderes primært infusjon av natriumhydrogenkarbonat og/eller hyperton natriumløsning (0,5 mmol/l). Ev. magnesiumsulfat. Antiarytmika bør unngås. Se Trisykliske antidepressiva (eventuelt under "Relaterte artikler") for detaljer rundt arytmibehandlingen.
  • Sinustakykardi
   • Sinustakykardi krever sjelden behandling. Ved symptomgivende takykardi anbefales behandling etter vanlige retningslinjer.
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under "Relaterte artikler") for behandling.

Sentrale referanser

 1. Garnier R, Azoyan P, Chataigner D et al. Acute fluvoxamine poisoning. Journal of International Medical Research 1993;21:4:197-208.
 2. Spigset O, Ohman R. A case of fluvoxamine intoxication demonstrating nonlinear elimination pharmacokinetics. Journal of Clinical Psychopharmacology 1996;16:3:254-5.
 3. Henry JA. Overdose and safety with fluvoxamine. International Clinical Psychopharmacology 1991;6:Suppl 3:41-5.
 4. Buchberger R, Wagner W. Fluvoxamine: safety profile in extensive post-marketing surveillance. Pharmacopsychiatry 2002; 35:101-108.
 5. Fraser J, South M. Life-threatening fluvoxamine overdose in a 4-year-old child. Intensive Care Medicine 1999;25:5:548.
 6. Wood DM, Rajalingam Y, Greene SL et al. Status epilepticus following ingestion of fluvoxamine: a case report with serum fluvoxamine concentrations. Clinical Toxicology 2006;44:5:767.
 7. Hahn I, Blancaflor G, Hoffman RS et al. Fluvoxamine overdose producing status epilepticus. Clinical Toxicology 2000;38:5:573.
 8. Nelson LS, Andrew RE, Booze LL et al. Selective serotonin reuptake inhibitor poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology 2007;45:315-332.
 9. Behandlingsanbefaling fra Giftinformationscentralen i Sverige (dokument: Fluvoksamin, 2008)

Relevante søkeord:
N06A B, N06AB, N06A B08, N06AB08, SSRI, lykkepille, lykkepiller, antidepressiva, selektive serotoninreopptakshemmere, fluvoksamin, fevarin, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2009
(/forgiftninger/legemidler/fluvoksamin-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)