Paroksetin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2009.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Paroksetin er en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI). Det er begrenset erfaring med overdoser med paroksetin og det foreligger ingen klare toksiske grenser. Erfaringsgrunnlaget er mindre enn for sammenlignbare forbindelser. Kasusrapporter tyder imidlertid på at paroksetin har lav akutt toksisitet, på lik linje med andre SSRI. De største farene ved overdose er CNS-depresjon, EKG-forandringer og kramper.

Gå direkte til:

Toksisitet

Toksiske doser (peroralt)

 • Voksne:
  • < 300 mg: Har gitt milde symptomer
  • 300-1600 mg: Har gitt milde til moderate symptomer
 • Barn
  • Inntil 120 mg: Har gitt ingen eller lette symptomer hos barn etter tidlig gastrointestinal dekontaminering.

Tiltaksgrense

 • Voksne:
  • Tiltaksgrense må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Det vil i mange tilfeller være aktuelt å observere pasienter med inntak < 300 mg selv om kun milde symptomer forventes i de fleste tilfeller. Kontakt ev. Giftinformasjonen for nærmere diskusjon.
  • Symptomatiske pasienter utover milde symptomer som mageubehag, lett somnolens, mydriasis og diaforese anbefales også oppfølging fra lege/sykehus.
 • Barn:
  • < 20 mg: Observasjon hjemme.
  • 20 mg-40 mg: Kull og observasjon hjemme.
  • > 40 mg: Kull og observasjon hos lege/på sykehus.

Symptomer og kliniske tegn

De vanligste symptomer ved overdose er kvalme, brekninger, takykardi og CNS-depresjon. Ved store inntak kan nedsatt bevissthet, kramper, EKG-forandringer og serotonergt syndrom oppstå.

 • Lett forgiftning
  • Magesymptomer (kvalme, magesmerter, oppkast, diare)
  • Svimmelhet
  • Takykardi
  • Tremor
  • Trøtthet, somnolens, rastløshet
  • Nystagmus
 • Moderat/alvorlig forgiftning
  • CNS-depresjon, koma
  • Takykardi, ST-T-forandringer, breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid
  • Kramper
  • Serotonergt syndrom (se eventuelt under Relaterte artikler)

Paroksetin har i motsetning til de andre SSRI en svak antikolinerg effekt.

Tidsforløp

Symptomdebut forventes å inntre noen timer etter inntak. Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 5 timer ved terapeutisk dosering.

Supplerende undersøkelser

 • Aktuelle labanalyser:
  • Elektrolytter (s-kalium, s-natrium)
  • Syre-/basestatus
  • Nyrefunksjon
  • Leverfunksjon
  • CK
 • Ved mistanke om serotonergt syndrom er i tillegg følgende analyser aktuelle:
  • Myoglobin
  • Gjentatte temperaturmålinger
 • Det er ikke beskrevet korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av paroksetin og alvorlighetsgrad. Serumkonsentrasjonsmåling har derfor begrenset nytteverdi i behandlingen ved overdose.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og kull anbefales etter vanlige retningslinjer (se eventuelt "Relaterte artikler").
 • Videre behandling er symptomatisk.
 • For symptomatiske pasienter anbefales ett EKG.
 • EKG-overvåking vurderes ved større overdoser.
 • Overvåking med spesielt fokus på
  • Bevissthetsnivå
  • Sirkulasjon
  • Respirasjon
  • Kramper
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under "Relaterte artikler").
 • Observasjonstid
  • Det anbefales observasjon i minimum 6 timer ved mindre inntak.
  • Pasienter som har vært symptomfrie i 6 timer etter mindre inntak kan vurderes utskrevet.
  • Ved større inntak anbefales observasjon i minimum 12-24 timer.
 • Symptomatisk behandling
  • Kramper
   • Diazepam 5-20 mg i.v. til voksen, 0,1-0,2 mg/kg til barn. Høy og gjentatt dosering kan være nødvendig. Titreres til effekt.
  • Hypotensjon
   • Væsketilførsel inntil tilfredsstillende fyllingstrykk i hjertet og et adekvat sentralt venetrykk. I alvorligere tilfeller kan det være aktuelt med administrasjon av vasopressorer.
  • EKG-forandringer
   • Sjelden behandlingskrevende EKG-forandringer. Ved breddeøkt QRS-kompleks eller arytmier som krever behandling vurderes primært infusjon av natriumhydrogenkarbonat og/eller hyperton natriumløsning (0,5 mmol/l). Ev. magnesiumsulfat. Antiarytmika bør unngås  Se behandlingsanbefaling for Trisykliske antidepressiva (eventuelt under "Relaterte artikler") for detaljer rundt arytmibehandlingen.
  • Sinustakykardi
   • Sinustakykardi krever sjelden behandling. Ved symptomgivende takykardi anbefales behandling etter vanlige retningslinjer.
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under "Relaterte artikler") for behandling

Sentrale referanser

 1. Micromedex Healthcare, Drugdex®, vol 142, 2009
 2. Haddad and Winchester's clinical management of poisoning and drug overdose. 4 ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2007
 3. Baker SD, Vincent CB, Morgan DL. Paroxetine exposures: five year analysis of unintentional ingestions in the pediatric population reported to the Texas poison center network (abstract) J Toxicol Clin Toxicol 2003;41:712
 4. Myers LB, Dean BS, Krenzelok EP. Paroxetine (Paxil): overdose assessment of a new selective serotonin reuptake inhibitor (abstract) Vet Hum Toxicol 1994;36:370
 5. Myers LB, Krenzelok EP. Paroxetine (Paxil) overdose: a pediatric focus. Vet Hum Toxicol 1997;39:2:86-89
 6. Behandlingsanbefaling fra Giftinformationscentralen i Sverige (dokument: Paroksetin, 2005)
 7. Gorman S, Rice T, Simmons H. Paroxetine overdose. Am J Emerg Med 1993;11:6:682
 8. Boyer WF, Blumhardt CL. The safety profile of paroxetine. J Clin Psychiatr 1992;53: Suppl:61-6.
 9. Isbister GK, Bowe SJ, Dawson A et al. Relative toxicity of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in overdose. Journal of Toxicology – Clinical Toxicology 2004;42:3:277-85.
 10. Nelson LS, Andrew RE, Booze LL et al. Selective serotonin reuptake inhibitor poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology 2007;45:315-332.

Relevante søkeord:
N06A B, NB06AB, N06A B05, N06AB05, SSRI, lykkepille, antidepressiva, selektive serotoninreopptakshemmere, paroxetin, paroksetin, seroxat, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2009
(/forgiftninger/legemidler/paroksetin-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)