Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2009.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) fører til økt nivå og potensert effekt av serotonin ved postsynaptiske reseptorer. SSRI er relativt lite toksiske og gir som regel lette til moderate symptomer ved overdose. Den største faren ved overdose er CNS-depresjon, EKG-forandringer og kramper.

Gå direkte til:

Toksisitet

 • Akutte overdoser med SSRI alene gir sjelden opphav til alvorlige og livstruende symptomer. Etter inntak av høye doser kan imidlertid slike symptomer ikke utelukkes.
 • Samtidig inntak av alkohol eller andre legemidler som påvirker CNS gir økt toksisitet.
 • De fleste dødsfall etter overdoser med SSRI er blandingsforgiftninger.
 • Se behandlingsanbefaling for det enkelte virkestoff (citalopram, escitalopramfluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) for nærmere detaljer om toksisitet.
 • Serotonergt syndrom forekommer i ca. 15 % av tilfeller med akutt overdosering med SSRI. Se egen behandlingsanbefaling for serotonergt syndrom for mer informasjon.

Symptomer og kliniske tegn

Magesymptomer og CNS-depresjon er de vanligste symptomene ved overdose. Alvorlige symptomer som hjertepåvirkning og kramper forekommer.

 • Lett forgiftning
  • Magesymptomer (kvalme, magesmerter, oppkast, diare)
  • Svimmelhet                               
  • Takykardi
  • Tremor
  • Trøtthet, somnolens
 • Moderat/alvorlig forgiftning
 • Hjertepåvirkning (breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid) gir sjelden opphav til alvorlige og behandlingstrengende arytmier.
 • Kramper kan komme tidlig i forløpet og uten tidligere CNS-depresjon.

Tidsforløp

 • Symptomdebut forventes å inntre noen timer etter inntak.
 • Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås normalt etter 4-8 timer etter inntak.
 • Det er rapportert om forsinket symptomdebut inntil 13 timer etter overdose i noen tilfeller. Se behandlingsanbefaling for det enkelte virkestoff for mer detaljer. 

Supplerende undersøkelser

 • Aktuelle labanalyser:
  • Elektrolytter (s-kalium, s-natrium)
  • Syre-/basestatus
  • Nyrefunksjon
  • Leverfunksjon
  • CK
 • Ved mistanke om serotonergt syndrom er i tillegg følgende analyser aktuelle:
  • Myoglobin
  • Gjentatte temperaturmålinger
 • Det er ikke beskrevet korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av SSRI og alvorlighetsgrad. Serumkonsentrasjonsmåling har derfor begrenset nytteverdi i behandlingen ved overdose.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og kull anbefales etter vanlige retningslinjer (se eventuelt "Relaterte artikler").
 • Videre behandling er symptomatisk.
 • For symptomatiske pasienter anbefales ett EKG.
 • Ved større inntak, spesielt ved citalopram/escitalopram, anbefales kontinuerlig EKG-overvåking i minimum 12-24 timer etter inntak.
 • Overvåking med spesielt fokus på:
 • Observasjonstid
  • Ved mindre inntak: Observasjon i minimum 6 timer.
  • Pasienter som har vært symptomfrie i 6 timer etter mindre inntak kan vurderes utskrevet.
  • Ved større inntak: Observasjon i minimum 12-24 timer.
 • Symptomatisk behandling
  • Kramper
   • Diazepam 5-20 mg i.v. til voksen, 0,1-0,2 mg/kg til barn. Høy og gjentatt dosering kan være nødvendig. Titreres til effekt.
  • Hypotensjon
   • Væsketilførsel inntil tilfredsstillende fyllingstrykk i hjertet og et adekvat sentralt venetrykk. I alvorligere tilfeller kan det være aktuelt med administrasjon av vasopressorer.
  • EKG-forandringer
   • Sjelden behandlingskrevende EKG-forandringer. Ved breddeøkt QRS-kompleks eller arytmier som krever behandling vurderes primært infusjon av natriumhydrogenkarbonat og/eller hyperton natriumløsning (0,5 mmol/l). Ev. magnesiumsulfat. Antiarytmika bør unngås. Se behandlingsanbefaling for Trisykliske antidepressiva for detaljer rundt arytmibehandlingen.
  • Sinustakykardi
   • Sinustakykardi krever sjelden noe behandling. Ved symptomgivende takykardi anbefales behandling etter vanlige retningslinjer.
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under "Relaterte artikler").

Sentrale referanser

 1. Barbey JT, Roose SP. SSRI safety in overdose. Journal of Clinical.Psychiatry 1998;59:Suppl 15:42-8.
 2. Goldfrank's toxicologic emergencies. 8 ed. New York: McGraw-Hill, 2006
 3. Haddad and Winchester's clinical management of poisoning and drug overdose. 4 ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2007
 4. Caravati E, McMuigan M, Whyte I et al, Dart ed. Medical Toxicology. 3 ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.
 5. Isbister GK, Bowe SJ, Dawson A. et al. Relative toxicity of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in overdose. Journal of Toxicology – Clinical Toxicology 2004;42(3):277-85.
 6. Nelson LS, Andrew RE, Booze LL et al. Selective serotonin reuptake inhibitor poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology 2007;45:315-332.
 7. Personne M., Sjoberg G., Persson H. Citalopram overdose-review of cases treated in Swedish hospitals. Journal of Toxicology – Clinical Toxicology 1997;35:237-40.
 8. Garnier R, Azoyan P, Chataigner D. et al. Acute fluvoxamine poisoning. Journal of International Medical Research 1993;21:197-208.
 9. Henry JA. Overdose and safety with fluvoxamine. International Clinical Psychopharmacology 1991;6: Suppl 3:41-5.
 10. Whyte IM, Dawson AH, Buckley NA. Relative toxicity of venlafaxine and selective serotonin reuptake inhibitors in overdose compared to tricyclic antidepressants. Qjm Monthly Journal of the Association of Physicians 2003; 96:5:369-374.
 11. Isbister GK, Buckley NA, Whyte IM. Serotonin toxicity: a practical approach to diagnosis and treatment. Med J Australia 2007;187:6:361-365.
 12. Borys DJ, Setzer SC, Ling LJ et al. Acute fluoxetine overdose: a report of 234 cases. American Journal of Emergency Medicine 1992;10:115-20.
 13. Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. New England Journal of Medicine 2005;352:1112-20.
 14. Spiller HA, Morse S, Muir C. Fluoxetine ingestion: a one year retrospective study. Veterinary & Human Toxicology 1990;32:153-5.
 15. Grundemar L, Wohlfart B, Lagerstedt C et al. Symptoms and signs of severe citalopram overdose. Lancet 1997;349:1602.
 16. Kelly CA, Dhaun N, Laing WJ et al. Comparative Toxicity of Citalopram and the Newer Antidepressants after Overdose. Journal of Toxicology – Clinical Toxicology 2004;42:1:67-71.
 17. Klein-Schwartz W, Anderson B. Analysis of sertraline-only overdoses. American Journal of Emergency Medicine 1996;14:5:456-8.
 18. Micromedex Healthcare series, Poisindex. 2009; vol. 141
 19. Höjer, J. Cirkulationssvikt vid akut förgiftning - nya behandlingsråd. Läkartidningen 2002;99:4:276-282.
 20. Behandlingsanbefaling fra Giftinformationscentralen i Sverige (dokument: Citalopram, 2007).

Relevante søkeord:
N06AB, N06A B, SSRI, lykkepiller, antidepressiva, selektive serotoninreopptakshemmere, fluoksetin, fontex, fluoxetin, fluvoksamin, fevarin, fluvoxamin, paroksetin, seroxat, paroxetin, citalopram, cipramil, escitalopram, cipralex, sertralin, zoloft, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon. 

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2009
(/forgiftninger/legemidler/selektive-serotoninreopptakshemmere-ssri-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)