Sertralin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2009.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Sertralin er en selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI). Det er begrenset erfaring med overdose for sertralin og det foreligger ingen klare toksiske grenser. Kasusrapporter tyder imidlertid på at sertralin har relativt lav akutt toksistet og som regel gir lette til moderate symptomer ved overdose. De største farene ved overdose er CNS-depresjon, EKG-forandringer og kramper.

Gå direkte til:

Toksisitet

Toksiske doser (peroralt)

 • Voksne:
  • < 1000 mg: Har gitt lette til moderate symptomer.
  • > 1000 mg: Har gitt moderate til alvorlige symptomer i enkelte tilfeller. Det er imidlertid også flere tilfeller med kun lette symptomer etter store inntak.
 • Barn:
  • < 150 mg: Ingen eller kun lette symptomer forventes.

Tiltaksgrense

 • Voksne:
  • Tiltaksgrense må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Det vil i mange tilfeller være aktuelt å observere pasienter med inntak < 1000 mg, selv om det ofte kun gir milde symptomer
  • Symptomatiske pasienter utover milde symptomer som mageubehag, lett somnolens, mydriasis og diaforese anbefales også oppfølging fra lege/sykehus.
 • Barn:
  • < 100 mg: Observasjon hjemme. Til lege/sykehus ved uttalt sløvhet eller eksitasjon.
  • 100-200 mg: Kull og observasjon hjemme. Til lege/sykehus ved uttalt sløvhet eller eksitasjon.
  • > 200 mg: Kull og eventuelt ventrikkelskylling, observasjon hos lege/på sykehus.

Symptomer og kliniske tegn

De fleste akutte inntak fører til milde symptomer. Hovedfaren ved store inntak er CNS-depresjon, kramper (sjeldent) og hjertepåvirkning, men alvorlige rytmeforstyrrelser og sirkulasjonssvikt er uvanlig. Serotonergt syndrom forekommer.

 • Lett forgiftning
  • Magesymptomer (kvalme, magesmerter, oppkast, diare)
  • Svimmelhet
  • Takykardi
  • Tremor
  • Trøtthet, somnolens
 • Moderat/alvorlig forgiftning
  • CNS-depresjon, koma
  • Takykardi, bradykardi, breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid
  • Kramper
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergt syndrom (eventuelt under "Relaterte artikler") for detaljer

Tidsforløp

Symptomdebut forventes å inntre noen timer etter inntak. Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 4-8 timer ved terapeutisk dosering.

Supplerende undersøkelser

 • Aktuelle labanalyser:
  • Elektrolytter (s-kalium, s-natrium)
  • Syre-/basestatus
  • Nyrefunksjon
  • Leverfunksjon
  • CK
 • Ved mistanke om serotonergt syndrom er i tillegg følgende analyser aktuelle:
  • Myoglobin
  • Gjentatte temperaturmålinger
 • Det er ikke beskrevet korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av sertralin og alvorlighetsgrad. Serumkonsentrasjonsmåling har derfor begrenset nytteverdi i behandlingen ved overdose.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og kull anbefales etter vanlige retningslinjer (se eventuelt "Relaterte artikler").
 • Videre behandling er symptomatisk.
 • Ved inntak > 1,5 g eller ukjent dose anbefales ett diagnostisk EKG
 • Ved inntak > 3 g eller breddeøkt QRS-kompleks anbefales kontinuerlig EKG-overvåking i minst 12 timer.
 • Overvåking med spesielt fokus på:
 • Observasjonstid
  • Det anbefales observasjon i minimum 6 timer av pasienter ved mindre inntak.
  • Pasienter som har vært symptomfrie i 6 timer etter mindre inntak kan vurderes utskrevet.
  • Ved større inntak anbefales observasjon i minimum 12-24 timer.
 • Symptomatisk behandling
  • Kramper
   • Diazepam 5-20 mg i.v. til voksen, 0,1-0,2 mg/kg til barn. Høy og gjentatt dosering kan være nødvendig. Titreres til effekt.
  • Hypotensjon
   • Væsketilførsel inntil tilfredsstillende fyllingstrykk i hjertet og et adekvat sentralt venetrykk. I alvorligere tilfeller kan det være aktuelt med administrasjon av vasopressorer.
  • EKG-forandringer
   • Sjelden behandlingskrevende EKG-forandringer. Ved breddeøkt QRS-kompleks eller arytmier som krever behandling vurderes primært infusjon av natriumhydrogenkarbonat og/eller hyperton natriumløsning (0,5 mmol/l). Ev. magnesiumsulfat. Antiarytmika bør unngås. Se behandlingsanbefaling for Trisykliske antidepressiva (eventuelt under "Relaterte artikler") for detaljer rundt arytmibehandlingen.
  • Sinustakykardi
   • Sinustakykardi krever sjelden behandling. Ved symptomgivende takykardi anbefales behandling etter vanlige retningslinjer.
  • Serotonergt syndrom: Se Serotonergs syndrom (eventuelt under "Relaterte artikler") for behandling.

Sentrale referanser

 1. Micromedex Healthcare Series, vol 142, 2009
 2. Klein-Schwartz W, Anderson B. Analysis of sertraline-only overdoses. Am J Emerg Med 1996;14:456-8
 3. Lau GT, Horowitz BZ. Sertalin overdose. Acad Emerg Med 1996; 3:132-6
 4. Myers LB, Dean BS, Krenzelok EP. Sertraline (zoloft®): overdose assessment of a new antidepressant. (abstract) Vet Hum Toxicol 1993;35:341
 5. Caracci G. Unsuccessful suicide attempt by sertraline overdose. American Journal of Psychiatry 1994;151:1:147.
 6. Myers LB, Dean BS, Krenzelok EP. Sertraline (Zoloft): a pediatric overdose approach (abstract). Vet Hum Toxicol 1994;36:361
 7. Catalano G, Hakala SM, Catalano MC. Pediatric sertraline overdose. Clinical Neuropharmacology 1998; 21:1:59-61
 8. A de Boer R, van Dijk TH, Holman ND et al. QT interval prolongation after sertraline overdose: a case report. BMC Emerg Med 2005;5:5:1-4
 9. Barbey JT, Roose SP. SSRI safety in overdose. Journal of Clinical.Psychiatry 1998;59:Suppl 15:42-8.
 10. Isbister GK, Bowe SJ, Dawson A et al. Relative toxicity of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in overdose. Journal of Toxicology – Clinical Toxicology 2004;42:3:277-85.
 11. Meier K, Lam R. 4 gram sertraline (zoloft®) overdose resulting in delayed seizures (abstract). J Toxicol Clin Toxicol 1998;36:520-521.
 12. Brendel DH, Bodkin JA, Yang JM. Massive sertraline overdose. Annals of Emergency Medicine 2000;36:5:524-6.
 13. Kaminski CA, Robbins MS, Weibley RE. Sertraline intoxication in a child. Annals of Emergency Medicine 1994;23:6:1371-4.
 14. Pao M. Serotonin syndrome after sertraline overdose in a 5-year old girl. Arch Pediatr Adolesc Med 1997:151;1064-67
 15. Nelson LS, Andrew RE, Booze LL et al. Selective serotonin reuptake inhibitor poisoning: an evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology 2007;45:315-332.
 16. Behandlingsanbefaling fra Giftinformationscentralen i Sverige (dokument: Sertralin, 2007).

Relevante søkeord:
N06A B, N06AB, N06A B06, N06AB06, SSRI, lykkepille, antidepressiva, selektive serotoninreopptakshemmere, sertralin, zoloft, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2009
(/forgiftninger/legemidler/sertralin-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)