Forgiftninger

Giftinformasjonen

Sopp, orellanin (spiss giftslørsopp og butt giftslørsopp) - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2014.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Aktuelle sopper i Norge

 • Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus)
 • Butt giftslørsopp (Cortinarius orellanus)

Spiss giftslørsopp er en vanlig sopp. Den har rødbrun hatt, skiver, stilk og soppkjøtt. Spiss giftslørsopp vokser i skogen hele høsten.

Butt giftslørsopp er en sjelden sopp. Den har rødbrun hatt, skiver, stilk og soppkjøtt som spiss giftslørsopp, men en mer buet hatt. Den vokser i løvskog om høsten.

Toksisitet

Hovedtoksinet er orellanin. Orellanin vil konsentreres i nyrene innen få timer etter inntak og utøver toksisk effekt på nyreepitelcellene. Den nøyaktige virkningsmekanismen er ikke kjent.

Inntak av selv en smakebit av giftslørsopp kan føre til alvorlig forgiftning med livstruende nyreskade.

Ved mistenkt inntak eller svært små eksponeringer kontaktes Giftinformasjonen for vurdering.

Ved sikkert inntak eller utvikling av nyresvikt legges pasienten inn på sykehus.

Symptomer og kliniske tegn

Nyresvikt etter lang latensperiode gjør diagnostikk vanskelig. Symptomdebut 2-3 dager etter inntak indikerer høy risiko for nyresvikt. Symptomdebut 10-17 dager etter inntak gir vanligvis lett forgiftning uten nyrepåvirkning, med restitusjon innen få dager.

 • Kvalme, oppkast, magesmerter er vanlig 36 timer til 6 dager (i gjennomsnitt 3 dager) etter inntak.
 • Den gastrointestinale fasen kan følges av et symptomfritt intervall før symptomer og tegn på nyresvikt opptrer 3 til 17 dager (i gjennomsnitt 8,5 dager) etter inntak: Sterk tørste, hodepine, ryggsmerter, anoreksi, polydipsi, polyuri og etter hvert anuri.
 • Ved utvikling av akutt nyresvikt kan restituering skje gradvis innen uker til måneder, men det er høy risiko (rundt 50 %) for å utvikle kronisk nyresvikt.
 • CNT-indeks (Cortinarius nephrotoxicity index) er utarbeidet på empirisk grunnlag for å estimere risiko for permanent nyreskade ved orellaninforgiftning.

Tabell 1: CNT (Cortinarius nephrotoxicity index) = (k + 316)/(t x 100), hvor k er serumkreatinin og t er tiden (dager) fra inntaket til serumkreatininnivået ble målt.

CNT-indeks

Prognose

< 1,1

God prognose

1,1 – 2,1

Intermediær risiko

> 2,1

Høy risiko for permanent nyresvikt

Supplerende undersøkelser

 • Identifikasjon av soppen er viktig. Giftinformasjonen kan hjelpe til med dette. Ta vare på soppen, rester av eventuelt måltid og mageinnhold (for mulig mikroskopering). Innhent eventuelt ny sopp på samme voksested.
 • Forveksling mellom spiss giftslørsopp og matsoppen traktkantarell er en aktuell problemstilling. Soppene er ikke spesielt like av utseende, men kan ha liknende farge sett ovenfra, og de vokser i samme terreng.
 • Hvis en pasient utvikler symptomer og/eller har en anamnese som gir mistanke om orellaninforgiftning, bør alle som har spist samme soppmåltid inn til vurdering og nyrefunksjonsprøver på sykehus.
 • Måling av orellanin utføres ikke rutinemessig i Norge. Orellanin kan påvises i urinen kun de første 24 timer etter inntak, men er påvisbart i nyrebiopsiprøver i inntil 6 måneder etter inntak. Analyse kan i sjeldne tilfeller være relevant av differensialdiagnostiske hensyn. Giftinformasjonen kan være behjelpelig med kontaktinformasjon til et laboratorium i Østerrike.

Overvåkning og behandling

Ved sikkert og nylig inntak av giftslørsopp:

 • Ventrikkelskylling (innen 6 timer etter inntak). Brekkmiddel kan vurderes som et alternativ (for eksempel ved lang transporttid til sykehus).
 • Medisinsk kull etter ventrikkeltømming eller inntil 12 timer etter inntak.
 • Tarmskylling med polyetylenglykol vurderes inntil 1-2 døgn etter inntak.
 • Kontroll av nyrefunksjon. Følg diurese, s-kreatinin, s-urea, cystatin-c og urinstatus (leukocytter, erytrocytter, protein).
 • Vurder hemodialyse snarest hvis pasienten kommer innen et døgn etter sikkert inntak, om mulig i kombinasjon med hemoperfusjon. Effekten av tidlig, aggressiv dialyse er omdiskutert og er trolig svært begrenset senere enn 12 timer etter inntak.
 • Acetylcystein kan vurderes i samråd med klinisk bakvakt ved Giftinformasjonen.

Unngå forsert diurese og furosemid, da det trolig øker akkumuleringen av toksiner i nyrene. Kortikosteroider har ikke effekt.

Hos pasienter med symptomer på nyresvikt etter soppinntak:

 • Nyrefunksjonsprøver tas som ved vanlig utvikling av nyresvikt.
 • Elektrolytter (Obs! hyperkalemi) og syre/base-status følges.
 • Symptomatisk behandling gis, inkludert hemodialyse ved eventuell nyresvikt.
 • Acetylcystein kan vurderes i samråd med klinisk bakvakt på Giftinformasjonen.
 • Nyrebiopsi for påvisning av orellanin kan vurderes. Giftinformasjonen kan være behjelpelig med ytterligere informasjon.
 • Ved vedvarende alvorlig nyreskade kan nyretransplantasjon bli aktuelt. Fravær av kronisk utløsende årsak til nyresvikten (hypertensjon, diabetes) gjør at resultatene etter transplantasjon er gode hos denne pasientgruppen.

Ved behov for ytterligere informasjon om behandling, kontakt Giftinformasjonen.

Sentrale referanser

 1. Schumacher et al. Mushroom poisoning caused by species of the genus cortinarius fries. Arch Toxicol 1983; 53; 87-106.
 2. Danel et al. Main features of Cortinarius spp. poisoning: a literature reveiw. Toxicon 2001; 39; 1053-60.
 3. Rapior et al. Intoxication by cortinarius orellanus: Detection and assay of orellanine in biological fluids and renal biopsies. Mycopathologia 1989; 108; 155-161.
 4. Holmdahl J. Mushroom poisoning: Cortinarius speciosissimus nephrotoxicity in Sweden 1979-1999. Doktoravhandling. Göteborgs universitet, Sahlgrenska sjukhuset, 2001.
 5. Prast et al. Toxic properties of the mushroom cortinarius orellanus. Arch Toxicol 1988; 62; 89-96.
 6. Grebe et al. Antioxidant treatment and outcome of cortinarius orellanus poisoning: a case series. Ren Fail 2013; 35; 1436-9.
 7. Michelot et al. Poisoning by members of the genus cortinarius - a review. Mycol Res 1990; 94; 289-98.
 8. Wörnle et al. Treatment of intoxication with Cortinarius speciosissimus using an antioxidant therapy. Am J Kidney Dis 2004; 43; E16.

Relevante søkeord:
Spiss giftslørsopp, butt giftslørsopp, slørsopp, giftige slørsopper, Cortinarius rubellus, Cortinarius orellanus, orellanin, giftslørsopp, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.


Historikk:
Utarbeidet 2014.