Det er om lag 800 000 innvandrere i Norge, og cirka 200 000 norskfødte med innvandrerforeldre. Det betyr at nærmere 15 prosent av befolkningen kommer fra andre land, mens nærmere 4 prosent av befolkningen er norskfødte med innvandrerforeldre. Landet med flest innvandrere i Norge er Polen. Deretter følger Litauen, Sverige og Syria.

Oppsummeringer om emnet

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Aktuelt

Stinne Glasdam Bodil H Blix Frode F Jacobsen

Mangfold i tjenestene

Dette spesialnummeret av Tidsskrift for omsorgsforskning handler på mange måter om generasjonen «som prøver å forberede seg på å dø i et fremmed land». Gjesteredaktører er Stinne Glasdam, Bodil H. Blix og Frode F. Jacobsen.

Medkvinner Tromsø Røde Kors

Økt inkludering av mødre og barn

Røde kors i Tromsø har startet prosjektet Medkvinner. I dette prosjektet oppsøker frivillige kvinner fra innvandrermiljøene andre minoritetskvinner. Økt inkludering av mødre og barn er viktige mål med prosjektet. Medkvinnene gir innvandrerfamilier bistand og informasjon om tilbudene som finnes i Tromsø.

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV

Denne boken, som er gratis og åpent tilgjengelig, forteller hvilke trender som viser seg innen arbeidsinkludering, hvordan samarbeid og samhandling arter seg og hva vi vet om læring, kompetanseutvikling og digitalisering i NAV. Senter for omsorgsforskning er representert blant forfatterne.

Screenshot 2021-08-12 at 14.33.16

Involvering av ressurspersoner og innvandrerorganisasjoner under koronaepidemien

Ifølge en rapport om innvandrerbefolkningen under koronaepidemien har Folkehelseinstituttet og flere norske kommuner involvert ressurspersoner fra innvandrermiljøer, gjennomført dialogmøter og samarbeidet med innvandrerorganisasjoner. Dette har vært viktig for å utarbeide informasjon og tjenester som er tilpasset målgruppene, og det har vært viktig for å nå ut til aktuelle innvandrergrupper.

Samvalg

Tilpassing av samvalgsverktøy til innvandrergruppe

Samvalg handler om å ta informerte beslutninger om utredning, behandling eller oppfølging i samråd med helsepersonell. Hankiz Dolan har skrevet en doktorgradsavhandling som understreker at samvalgsverktøy kan brukes til å fremme samvalg for innvandrere. Avhandlingen gir også en beskrivelse av hvordan forskerne valgte samvalgsverktøy og tilpasset dette til en innvandrergruppe.

Medbestemmelse 2020

Høy tillit i Norge

Medbestemmelsesbarometeret 2020 viser hvordan tillitsrelasjonene mellom ansatte og ledelse, mellom kollegaer, og til fagforeningene er høy i norske virksomheter. Alle formene for tillit har best vilkår der det praktiseres medbestemmelse og medvirkning, både som formelle rettigheter for ansatte, og som styringsformer i virksomhetene. Både organiserte og uorganiserte uttrykker tillit til de ansattes representanter og fagforeningenes arbeid.

(/omsorgsbiblioteket/innvandrere)