Medisinskfaglig tilbud

Logo Omsorgsbiblioteket

Dette emnet ser på hvordan det medisinskfaglige tilbudet til pasienter i sykehjem og omsorgsboliger er organisert i kommunene og erfaringene med denne organiseringen.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du faglige innspill, oppsummert kunnskap og omtale av tilbudet.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Samarbeid om hjemmedød

Samarbeid om hjemmedød

I en artikkel i BMC Palliative care har forskere fra Bergen undersøkt hva som hemmer og fremmer samarbeid mellom fastleger, hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten når pasienten ønsker å få dø hjemme.

Legemiddelbruk i sykehjem

Legemiddelbruk i sykehjem

Sykehjemspasienter er skrøpelige, nesten alle har demens og de bruker i snitt åtte medisiner hver. En doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bergen viser at det er mulig å redusere medisinbruk uten at det går utover pasientene.

Nødvendig legekompetanse i ØHD-enheter

Nødvendig legekompetanse i ØHD-enheter

Hvilke legekvalifikasjoner er det behov for ved øyeblikkelig hjelp døgnopphold i den norske kommunehelsetjenesten? Dette spørsmålet tas opp i en forskningsartikkel basert på kvalitative intervju med 10 leger med erfaring fra slikt arbeid.

Camilla Kjellstadli Stipendiat, Ph.d.-kandidat UiB

Å dø heime

Camilla Kjellstadli disputerte i juni 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Dying at home in Norway: health care utilization in the final months of life». Mange ønsker å vere heime i sluttfasen av livet, men få døyr heime i Noreg. Me veit lite om kven som døyr heime, oppfølginga frå helsetenestene og kva som skal til for å legge til rette for heimedød. Med utgangspunkt i registerdata frå heile befolkninga har Kjellstadli og medarbeidarar undersøkt forhold rundt heimedød i Noreg, inkludert helsetenestebruk i slutten av livet.

Kapasitet i omsorgstjenestene under covid-19

Kapasitet i omsorgstjenestene under covid-19

Hvilke muligheter finnes for å øke kapasiteten i tjenestene dersom covid-19 skulle kreve det? I et hasteoppdrag for Helsedirektoratet datert 1. april 2020 har Senter for omsorgsforskning vurdert dette.

Tiltak for døende sykehjemspasienter med covid-19

Tiltak for døende sykehjemspasienter med covid-19

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening beskriver forfatterne konkrete tiltak for skrøpelige eldre på sykehjem som er døende på grunn av covid-19. Tema i artikkelen er sentrale tegn på at pasienten er døende, forhåndssamtale og avklaring av behandlingsnivå, pårørende og palliative tiltak når pasienten er døende.

(/omsorgsbiblioteket/medisinskfaglig-tilbud)