Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

Logo Omsorgsbiblioteket

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor større sosiale og kulturelle rammer, samtidig som konkrete tiltak må være individuelt tilrettelagte og lokalt forankret.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Samisk befolkning

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

Samenes rettigheter som urbefolkning i møte med helse- og omsorgstjenestene reguleres av internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk. Senter for omsorgsforskning har her utarbeidet en oppsummering av kunnskap om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge.

Handlingsrom for profesjonalisert velferd

Ny bok om tjenesteyternes handlingsrom

Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen og Wivi-Ann Tingvoll er redaktører for en ny antologi om handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern. Boken baserer seg på ti vitenskapelige artikler som blant annet omhandler utfordringer i tverrfaglig samarbeid, utøvelse av ledelse i kommunale sykehjem, utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem, pasientsikkerhet i sykehjem og kulturell trygghet for den samiske pasienten i møter med helsevesenet.

Kulturell trygghet

Kulturell trygghet

Denne studien undersøker Nordsamiske pasienter og pårørendes erfaringer i møte med kommune- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Studien viser til at større forståelse av kulturell trygghet i helsetjenesten er vesentlig for å sikre god helsehjelp til den samiske befolkningen.

Hjemmetjeneste

Forventninger til hjemmebaserte helsetjenester

Denne studien fra Sverige undersøker betydningen av sørsamisk kultur- og språkkompetanse i møte med den eldre sørsamiske pasienten. Studien viser at selv om alle deltagerne hadde sørsamisk bakgrunn hadde de ulike forventninger til hjemmebaserte tjenester.

Hender

Ved livets slutt

Denne studien fra Sverige har utforsket forståelsen av døden i et samisk perspektiv. Funn i studien viser til flere sider ved samisk forståelse av døden, og hvordan man støtter døende, etterlatte og ivaretar den døde.

Inger Dagsvold

Samiske pasienter veksler mellom samisk og norsk

Inger Dagsvold har i sitt PhD-prosjekt undersøkt betydningen av kultur og språk i psykisk helsevern, slik det oppleves av klinikere og samiske pasienter. Studien viste at deltakerne, både terapeuter og samiske pasienter erfarte omfattende språkveksling mellom norsk og samisk både i hverdagen og i terapi. Tospråklige samiske pasienters språkvalg avhenger blant annet av tema, situasjon og hvem de snakker med. Samisktalende terapeuter kan mangle faguttrykk på samisk og slår over til norsk for å forklare sykdom og behandling. Dagsvold understreker at disse resultatene ikke betyr at samisktalende pasienter ikke trenger samiskspråklig terapi.

(/omsorgsbiblioteket/samisk-befolkning)