Viser 1 - 11 av totalt 11
 • Forslag til etiske retningslinjer

  Forslag til etiske retningslinjer

   - Sametinget sitt forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale.

 • Hjemmetjeneste

  Forventninger til hjemmebaserte helsetjenester

   - Denne studien fra Sverige undersøker betydningen av sørsamisk kultur- og språkkompetanse i møte med den eldre sørsamiske pasienten. Studien viser at selv om alle deltagerne hadde sørsamisk bakgrunn hadde de ulike forventninger til hjemmebaserte tjenester.

 • Samisk befolkning

  Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

   - Samenes rettigheter som urbefolkning i møte med helse- og omsorgstjenestene reguleres av internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk. Senter for omsorgsforskning har her utarbeidet en oppsummering av kunnskap om helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge.

 • Kartlegging av demens på samisk

  Kartlegging av demens på samisk

   - Skjema på samisk for kartlegging av demens. Skjemaet heter «Norsk revidert mini status evaluering (MMSE–NR3) og kommer fra den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse.

 • Kulturell trygghet

  Kulturell trygghet

   - Denne studien undersøker Nordsamiske pasienter og pårørendes erfaringer i møte med kommune- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Studien viser til at større forståelse av kulturell trygghet i helsetjenesten er vesentlig for å sikre god helsehjelp til den samiske befolkningen.

 • Hjertespråket

  NOU 2016:18 Hjertespråket

   - Norsk offentlig utredning med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Utvalget redegjør for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene og vurderer hvordan disse tilpasses dagens organisering av offentlig sektor.

 • Handlingsrom for profesjonalisert velferd

  Ny bok om tjenesteyternes handlingsrom

   - Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen og Wivi-Ann Tingvoll er redaktører for en ny antologi om handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern. Boken baserer seg på ti vitenskapelige artikler som blant annet omhandler utfordringer i tverrfaglig samarbeid, utøvelse av ledelse i kommunale sykehjem, utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem, pasientsikkerhet i sykehjem og kulturell trygghet for den samiske pasienten i møter med helsevesenet.

 • Samisk-språk

  Samisk i sykehjem

   - Artikkel om det samiske språkets stilling i et tospråklig sykehjem. Skrevet av Jeanne Boge i Journal of Multilingual and Multicultural Development.

 • Inger Dagsvold

  Samiske pasienter veksler mellom samisk og norsk

   - Inger Dagsvold har i sitt PhD-prosjekt undersøkt betydningen av kultur og språk i psykisk helsevern, slik det oppleves av klinikere og samiske pasienter. Studien viste at deltakerne, både terapeuter og samiske pasienter erfarte omfattende språkveksling mellom norsk og samisk både i hverdagen og i terapi. Tospråklige samiske pasienters språkvalg avhenger blant annet av tema, situasjon og hvem de snakker med. Samisktalende terapeuter kan mangle faguttrykk på samisk og slår over til norsk for å forklare sykdom og behandling. Dagsvold understreker at disse resultatene ikke betyr at samisktalende pasienter ikke trenger samiskspråklig terapi.

 • Hender

  Ved livets slutt

   - Denne studien fra Sverige har utforsket forståelsen av døden i et samisk perspektiv. Funn i studien viser til flere sider ved samisk forståelse av døden, og hvordan man støtter døende, etterlatte og ivaretar den døde.

 • Åpenhet om demens

  Åpenhet om demens

   - Aldring og helse sin informasjonsfilm om demens på samisk. Filmen heter Rabasvuohta demeanssa birra – Åpenhet om demens.

(/omsorgsbiblioteket/samisk-befolkning/aktuelt)