Forside   Kjennetegn og utfordringer  Den døende pasienten  

Den døende pasienten

Tiltaksplan for ivaretakelse av den døende

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

En tiltaksplan for døende pasienter bør inneholde følgende delmål (3-4):

 • Pasient og pårørende er forberedt på at pasienten er døende og forstår innholdet i tiltaksplanen.
 • Seponering av uhensiktsmessig behandling
 • Optimal lindring av plagsomme symptomer
 • Pasientens eksistensielle og åndelige behov er ivaretatt
 • Pårørende er inkludert og ivaretatt 

Planen bør også inneholde klare retningslinjer i forhold til forventet utvikling og mulige komplikasjoner.

Prosedyrer med medikamentforslag for vanlige symptomer som smerter, dyspné, forvirring, uro, angst, surkling og kvalme bør foreligge, og aktuelle medikamenter må være tilgjengelige. Medikamentene bør kunne gis subkutant. Bruk av subkutan pumpe anbefales. (Utstyr smertepumpeRekvisisjon utstyr behandling i hjemmetSøknad trygdekontoret væskebehandling).

En bør tilstrebe at pasienten kan få dø der vedkommende ønsker, og legge forholdene til rette for en verdig død.

Lindrende sedering kan være indisert i spesielle tilfeller. Den norske legeforening har utarbeidet retningslinjer for lindrende sedering til døende (5). Kliniske etikkomiteer kan være en ressurs i slike og lignende situasjoner.