Forside   Innledning  

Referanser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 5
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2285
 • ISBN - 978-82-8081-368-8
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 26.03.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
 1. Cancer pain relief and palliative care. Report of a WHO Expert Committee. Geneva: World health Organization, 1990 (WHO Technical Report Series, No. 804)
 2. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ (28.06.2013)  
 3. Cancer in Norway 2010. Oslo: Cancer Registry of Norway, 2012 www.kreftregisteret.no (28.06.2013)  
 4. www.ssb.no/dodsarsak (28.06.2013)
 5. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care 1991; 7: 6-9
 6. Watanabe SM, Nekolaichuk CL, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multicenter study comparing two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients. J Pain Symptom Manage 2011; 41: 456-68.
 7. Bergh I, Aass N, Haugen DF, Kaasa S, Hjermstad MJ. Symptomkartlegging i palliativ medisin. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 18-9.
 8. Kørner H, Søreide JA, Glomsaker T, Søreide K, Fjetland L. Palliativ kirurgi innen kreftomsorg. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2271-3.
 9. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter. SMM-rapport Nr. 8/2003.
 10.  Standard for palliasjon. Oslo: Norsk forening for palliativ medisin, Den norske lægeforening; 2004.
  http://legeforeningen.no/spesial/Norsk-forening-for-palliativ-medisin/Veiledere/standard-for-palliasjon/ (28.06.2013)
 11. Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid. St.meld. nr. 47 (2008-2009).
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201 (28.06.2013)