Generell veileder i pediatri

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Generell veileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 18.10.2013
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.05.2006
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere
 

Den 1.7.2011 har redaksjonsgruppen avsluttet arbeidet med revisjon. Nettversjonen som nå foreligger er nærmest fullstendig oppdatert og omarbeidet i forhold til 1. utgave fra 2006.

Arbeidet med revisjon har vært meget omfattende. Vi har prøvd å holde oss til en strammere mal for hvordan avsnittene er organisert. Vi har også tilstrebet bruk av oppdaterte referanser. Enkelte avsnitt er helt nye og de fleste avsnitt er grundig oppdatert/revidert. Arbeidet er gjort på frivillig og på ulønnet basis av en rekke medlemmer i Norsk barnelege forening, NBF. Dette har vært stor dugnadsinnsats på toppen av vanlig arbeidsoppgaver.

Pediatri er et stort felt og Generell veileder i pediatri, GV, kan ikke erstatte en lærebok. Målet er at den skal være en veileder i tilnærmingen til de vanligste sykdommer hos barn. Kapitlene er tematisk satt opp tilsvarende Veileder i akutt pediatri og det er flere steder satt opp krysshenvisninger mellom disse to veilederne.

Målgruppen for GV i pediatri er leger under utdanning i pediatri, men også spesialister i pediatri og andre leger med interesse for pediatri. Veilederen tilstreber å være relativt kortfattet og oversiktlig. Ulike behandlingsalternativer og mangelfull vitenskapelig dokumentasjon er i liten grad diskutert. Det har ikke vært mulig, innenfor våre arbeidsrammer, å systematisk angi gradering av evidens for våre anbefalinger. Det er trolig også få avsnitt i GV i pediatri der det ville hatt hensikt.

Oppdatert GV i pediatri foreligger kun i nettversjon. Vi har valgt å legge ut GV på Helsebibliotekets nettsider, som har en god løsning for slike veiledere og gode muligheter for lenking til andre elektroniske kilder. Mange medlemmer har angitt ønske om en papirversjon og vi vil i fremtiden vurdere muligheten for å trykke opp en ny bokversjon. For at GV i pediatri skal kunne utvikles, fornyes og forbedres er det nødvendig med tilbakemelding fra et samlet pediatermiljø. Alle tilbakemeldinger mottas med takk!

For kommentarer, rettelser eller endringsforslag send e-post til: veiledere@barnelegeforeningen.no

Til slutt: Takk til alle som har bidratt med manuskript, redaksjonelt arbeid og råd underveis.

Tromsø, oktober 2012

Medlemmer av redaksjonsgruppen:

 • Claus Klingenberg (leder)
 • Thomas Möller
 • Christine Vaksdal Nilsen
 • Henrik Døllner
 • Thomas Rajka

Generell veileder i pediatri i er utarbeidet og aktualiseres av kvalitetsutvalget i Norsk barnelegeforening. NBF har opphavsrettighetene til veilederen.

Veilederen er skrevet for barneleger og leger under utdanning som jobber med syke barn. Veilederen er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege til å gjøre egne overveielser og fra å følge andre lokale bindende prosedyrer. NBF står ikke ansvarlig for konsekvenser oppstått ved å følge prosedyrer beskrevet i veilederen.