I oppslagsverkene, retningslinjene, tidsskriftene og databasene finner du informasjon om behandling av de rundt 200 sykdommene som går under fellesbetegnelsen kreft.

Norske retningslinjer og handlingsprogram

Oppsummert forskning

Systematiske oversikter fra Cochrane Collaboration.

Pakkeforløp

28 pakkeforløp med pasientinformasjon og 31 diagnoseveiledere for fastleger er tilgjengelige.

Screening for kreft

Her kan du lese om de to nasjonale screeningprogrammene for kreft: Screening for brystkreft (alle kvinner 50–69 år) og Screening for livmorhalskreft (alle kvinner 25–69 år), samt pilotprosjektet for tarmkreftscreening.

Nasjonal kreftstrategi og handlingsprogram

Nasjonal kreftstrategi 2013–17 skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Nasjonal handlingsplan for kreft 2015–17 beskriver konkrete tiltak for å nå målene i strategien.

(/kreft)