Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

(/lover-og-regler/lov-om-behandling-av-helseopplysninger-ved-ytelse-av-helsehjelp-pasientjournalloven?lenkedetaljer=vis)