Lov om forbud mot kjønnslemlestelse

(/lover-og-regler/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse?lenkedetaljer=vis)