Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

(/lover-og-regler/lov-om-gjennomforing-av-straff-mv.straffegjennomforingsloven?lenkedetaljer=vis)