Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

(/lover-og-regler/lov-om-helseregistre-og-behandling-av-helseopplysninger-helseregisterloven?lenkedetaljer=vis)