Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

(/lover-og-regler/lov-om-helsetjenesten-i-kommunene-kommunehelsetjenesteloven?lenkedetaljer=vis)