Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

(/lover-og-regler/lov-om-pasientrettigheter-pasientrettighetsloven?lenkedetaljer=vis)