Brukermedvirkning

Logo Omsorgsbiblioteket

Definisjoner av brukermedvirkning inkluderer forskjellige perspektiver; fra aktiv deltakelse på mikronivå til tjenesteplanlegging og deltakelse i forskningsprosjekter på makronivå.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Sølvi Linde

Slik kan personer med utviklingshemming styrkes i egne valg

Alle personer med utviklingshemming har rett til å delta i beslutninger som angår dem så langt det er mulig. Da blir kunnskap om beslutningsstøtte viktig. Dette er tema i kunnskapsoppsummering til Sølvi Linde i Omsorgsbiblioteket.

Karen-Christensen-og-Mariya-Bikova

En rekke hindringer for brukermedvirkning i kommunene

Karen Christensen og Mariya Bikovahar gjort dypdykk i helse- og omsorgstjenester i to norske kommuner. Selv om «alle» er opptatt av brukermedvirkning, oppdaget de flere hindringer som står i vegen. Tidspress og individualisering av de ansattes ansvar, profesjonshierarkier og kommunikasjon via pårørende og profesjonskultur i bofellesskap er noen av dem.

Eldre dame ved vindu

Personsentrert omsorg

«Hva er viktig for deg?» gir en god retning for omsorgsarbeidet, men kan føre til en forenklet forståelse, sier denne studien fra Senter for omsorgsforskning.

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

I denne rapporten undersøker forskerne ved Fafo arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Det er om lag ti år siden forrige gang det daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet fikk gjennomført en tilsvarende undersøkelse. I dette prosjektet har de derfor sett på utviklingen over tid. Er det eksempelvis noe som tyder på at lovbestemte ordninger som arbeidsmiljøutvalg, verneombudsordningen eller styrerepresentasjonsordningen har blitt mindre utbredt nå enn det de var ti år tilbake i tid? Og hvordan praktiseres og virker de ulike lov- og avtalebaserte ordningene i ulike virksomheter og sektorer? Dette er noen av spørsmålene som besvares.

Samvalg

Tilpassing av samvalgsverktøy til innvandrergruppe

Samvalg handler om å ta informerte beslutninger om utredning, behandling eller oppfølging i samråd med helsepersonell. Hankiz Dolan har skrevet en doktorgradsavhandling som understreker at samvalgsverktøy kan brukes til å fremme samvalg for innvandrere. Avhandlingen gir også en beskrivelse av hvordan forskerne valgte samvalgsverktøy og tilpasset dette til en innvandrergruppe.

Medbestemmelse 2020

Høy tillit i Norge

Medbestemmelsesbarometeret 2020 viser hvordan tillitsrelasjonene mellom ansatte og ledelse, mellom kollegaer, og til fagforeningene er høy i norske virksomheter. Alle formene for tillit har best vilkår der det praktiseres medbestemmelse og medvirkning, både som formelle rettigheter for ansatte, og som styringsformer i virksomhetene. Både organiserte og uorganiserte uttrykker tillit til de ansattes representanter og fagforeningenes arbeid.

(/omsorgsbiblioteket/brukermedvirkning)