Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg, og rammer både hjemmeboende og dem som bor i institusjon. Fallrisikoen øker med alder, og forekomsten er spesielt høy hos dem over 80.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Digital versus papirbasert trening

Digitalt treningsprogram i fallforebygging blant eldre

Denne studien beskriver erfaringer med et digitalt versus et papirbasert treningsprogram for å forebygge fall hos hjemmeboende eldre. Studien ble gjennomført i Sverige og rekrutterte 67 deltakere over 70 år. Deltakerne bestemte selv om de ville benytte seg av den digitale eller den papirbaserte versjonen. På oppfølgingstidspunktet var begge gruppene fornøyde med programmet, men de som benyttet den digitale utgaven trente mer (i antall minutter) og var mer tilbøyelig til å fortsette med jevnlig trening sammenlignet med de som hadde brukt papirutgaven.

Fallrisiko

Sammenheng mellom legemidler og fallrisiko

Den nøyaktige mekanismen som gjør at polyfarmasi (bruk av mange legemidler) kan øke fallrisiko er ukjent. Denne kanadiske studien av hjemmeboende eldre, som ble fulgt over en periode på fem år, viste at polyfarmasi var signifikant assosiert med dårlig gangfunksjon, redusert gangfunksjon og fallhendelse. Forskerne mener at sammenhengen mellom medisiner og gangfunksjon øker forståelsen for forbindelsen mellom medisiner og fall.

Fysisk trening

Fysisk trening har forebyggende effekt

Fysisk trening har langvarig fallforebyggende effekt hos eldre. Dette viser en oversiktsartikkel som har oppsummert randomiserte kontrollerte studier av fallforebyggende effekt av fysiske treningsprogram for hjemmeboende eldre. Den fallforebyggende effekten varte i opptil 2 år. Artikkelen har inkludert 24 studier fra ulike land.

Sosial aktivitet

Kan sosial aktivitet motvirke fallrisiko?

Ja, mener amerikanske forskere som har studert fallrisiko hos hjemmeboende eldre. Studien inkluderte 430 eldre med en gjennomsnittsalder på 76,6 år og som selv opplevde at de hadde mobilitetsutfordringer. Forskerne fant at sosial aktivitet som det å holde kontakt med familie og venner, og delta i frivillige aktiviteter eller andre sosiale aktiviteter, både kunne assosieres med redusert risiko for fall og for utvikling av kognitiv svikt. Funnene trenger bekreftelse fra flere studier, men forskerne antyder at sosial aktivitet kan være et viktig element i framtidige fallforebyggende strategier for eldre.

Mann i rullestol

Pasientsikkerhets-programmet har liten innvirkning

Pasientsikkerhetsprogrammet har hatt liten innvirkning på forekomst av hoftebrudd hos eldre. Denne studien, som inkluderte 16 norske kommuner, viser at innføring av fallforebyggende tiltak i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet har hatt liten effekt på forekomst av hoftebrudd hos eldre. Forskerne oppgir at fraværet av effekt kan skyldes at tiltakene i seg selv er lite effektive eller at kommunene ikke har klart å implementere dem i tråd med anbefalingene.

Mann på spasertur

«Å falle kan hende alle»

I stedet for fokus på forebygging av risikosituasjoner ønsker deltakerne i denne studien en tilrettelegging av hverdagen slik at de fortsatt kan være aktive, både fysisk og sosialt. Kommunale aktivitetssentra framheves som viktige møteplasser og arenaer for aktivitet.

(/omsorgsbiblioteket/fall)