Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg, og rammer både hjemmeboende og dem som bor i institusjon. Fallrisikoen øker med alder, og forekomsten er spesielt høy hos dem over 80.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Mann i rullestol

Pasientsikkerhets-programmet har liten innvirkning

Pasientsikkerhetsprogrammet har hatt liten innvirkning på forekomst av hoftebrudd hos eldre. Denne studien, som inkluderte 16 norske kommuner, viser at innføring av fallforebyggende tiltak i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet har hatt liten effekt på forekomst av hoftebrudd hos eldre. Forskerne oppgir at fraværet av effekt kan skyldes at tiltakene i seg selv er lite effektive eller at kommunene ikke har klart å implementere dem i tråd med anbefalingene.

Mann på spasertur

«Å falle kan hende alle»

I stedet for fokus på forebygging av risikosituasjoner ønsker deltakerne i denne studien en tilrettelegging av hverdagen slik at de fortsatt kan være aktive, både fysisk og sosialt. Kommunale aktivitetssentra framheves som viktige møteplasser og arenaer for aktivitet.

Fallforebygging

Hjemmetrening som fallforebygging

Svenske forskere har undersøkte om assistert trening i hjemmet bidrar til å forebygge fall hos eldre med kjent fallrisiko. Treningen i denne studien pågikk i 5 måneder og deltakerne ble fulgt opp med ulike tester i 12 måneder. Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe. Tiltaket gav ingen reduksjon i sannsynlighet for dager med fall, men signifikante effekter ble funnet for balanse, smerter og forbruk av helsetjenester.

Konsekvenser av mange ufaglærte

Konsekvenser av mange ufaglærte

Gerd Flodgren og Julia Bidonde fra Folkehelseinsituttet har søkt etter studier som evaluerer hvilken effekt det har på kvalitet og pasientsikkerhet at så mange ufaglærte arbeider med pasienter.

Hoftebrudd og antidepressiva

Flere hoftebrudd hos personer som behandles med antidepressiva

En svensk registerstudie viser sammenheng mellom bruk av antidepressiva og forekomst av hoftebrudd hos personer over 65 år. Sammenhengen er foreløpig uklar. Data ble hentet fra det svenske reseptregisteret og omfattet over 400 000 personer

Fallulykker og legemiddelbruk

Eldre forbinder ikke nødvendigvis fallulykker med legemiddelbruk

Dette var hovedfunnet i en norsk kvalitativ studie, publisert av Hege Therese Bell med kolleger, som inkluderte 14 hjemmeboende eldre. De eldre hadde liten oppmerksomhet på at legemidlene de brukte kunne øke fallrisikoen. Mange stolte blindt på fastlegen og syntes det var vanskelig å beskrive egne problemer med legemiddelbruk.

(/omsorgsbiblioteket/fall)