Fallulykker er den vanligste årsaken til at eldre skader seg, og rammer både hjemmeboende og dem som bor i institusjon. Fallrisikoen øker med alder, og forekomsten er spesielt høy hos dem over 80.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Fallforebygging

Hjemmetrening som fallforebygging

Svenske forskere har undersøkte om assistert trening i hjemmet bidrar til å forebygge fall hos eldre med kjent fallrisiko. Treningen i denne studien pågikk i 5 måneder og deltakerne ble fulgt opp med ulike tester i 12 måneder. Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe. Tiltaket gav ingen reduksjon i sannsynlighet for dager med fall, men signifikante effekter ble funnet for balanse, smerter og forbruk av helsetjenester.

Konsekvenser av mange ufaglærte

Konsekvenser av mange ufaglærte

Gerd Flodgren og Julia Bidonde fra Folkehelseinsituttet har søkt etter studier som evaluerer hvilken effekt det har på kvalitet og pasientsikkerhet at så mange ufaglærte arbeider med pasienter.

Hoftebrudd og antidepressiva

Flere hoftebrudd hos personer som behandles med antidepressiva

En svensk registerstudie viser sammenheng mellom bruk av antidepressiva og forekomst av hoftebrudd hos personer over 65 år. Sammenhengen er foreløpig uklar. Data ble hentet fra det svenske reseptregisteret og omfattet over 400 000 personer

Fallulykker og legemiddelbruk

Eldre forbinder ikke nødvendigvis fallulykker med legemiddelbruk

Dette var hovedfunnet i en norsk kvalitativ studie, publisert av Hege Therese Bell med kolleger, som inkluderte 14 hjemmeboende eldre. De eldre hadde liten oppmerksomhet på at legemidlene de brukte kunne øke fallrisikoen. Mange stolte blindt på fastlegen og syntes det var vanskelig å beskrive egne problemer med legemiddelbruk.

Håndbok for helsetjenesten

Håndbok for helsetjenesten

En håndbok fra Helsedirektoratet som beskriver forslag til metode for risikoanalyser og hendelsesanalyser i helsetjenesten.

Stortingsmelding om pasientsikkerhet og kvalitet

Ny stortingsmelding om pasientsikkerhet og kvalitet

Den femte i rekken kom i desember 2018. Meldingen avdekker risikoområder som kommuner, helseforetak og private tilbydere forventes å bruke som kunnskapsgrunnlag i planlegging, utøvelse, evaluering og korrigering av helse- og omsorgshjelp.

(/omsorgsbiblioteket/fall)