Forebyggende hjemmebesøk

Logo Omsorgsbiblioteket

Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre har de siste årene fått økende utbredelse i Norge. Myndighetene sendte i 2016 ut et rundskriv, og i 2017 en veileder, for å stimulere kommunene til å etablere tilbudet.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Nytt om forebyggende hjemmebesøk

Nytt om forebyggende hjemmebesøk

Selvrapportert helse er assosiert med risiko for fall, underernæring, polyfarmasi og sykdom, viser disse studiene. Mens begrensninger som følge av sykdom og smerter hadde en negativ innvirkning på den selvrapporterte helsen, hadde bruk av internett en positiv betydning. Selvrapportert helse anbefales som utgangspunkt for samtale under hjemmebesøket, slik at fokus rettes mot de positive og negative faktorene som påvirker de eldres hverdagsliv.

Sverre Bergh

Eldres rusvaner bør påvirke organiseringen av tjenestene i kommunene

Forskerne kartla bruk av alkohol, vanedannende medikamenter og tobakk hos 210 eldre som mottok hjemmebaserte tjenester. Funnene er nyttig for ansatte i hjemmetjenesten og bør påvirke organiseringen av tjenestene, sier Sverre Bergh (og medforfatterne i denne artikkelen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Forebyggende hjemmebesøk

Nyttig med forebyggende hjemmebesøk

En undersøkelse som ble gjort i Trondheim i 2013 viser at majoriteten av 80 åringer rapporterte god helserelatert livskvalitet og et godt kosthold ved besøket. Ved oppfølging rapporterer 70 % at samtalen var nyttig. Seks måneder etter hjemmebesøket rapporterer signifikant flere å ha kjennskap til kommunale helsetjenester og at de gjennomfører planlagt fysisk aktivitet 1–2 ganger per uke.

Kost-effektive forebyggende hjemmebesøk

Kost-effektive forebyggende hjemmebesøk

En svensk studie viste at seniortreff og forebyggende hjemmebesøk førte til bedre helserelatert livskvalitet for de eldre og reduserte samfunnsmessige kostnader i et fire-års perspektiv, sammenlignet med å ikke gi disse tilbudene. For dem som hadde behov for kommunale tjenester og som fikk årlige oppfølgende treff og hjemmebesøk var effektene enda større.

Mette-Tøien

PhD-avhandling om forebyggende hjemmebesøk til eldre

Mette Tøien forsvarte den 10. mai i år sin PhD-avhandling ved Universitetet i Oslo om hvordan langtidsoppfølging med forebyggende hjemmebesøk virker inn på eldre menneskers helse og funksjon i en norsk sammenheng.

Vellykkede forebyggende hjemmebesøk i Finland.

Effekter av forebyggende hjemmebesøk

Det er gjort få studier av effektene av forebyggende hjemmebesøk i en nordisk sammenheng. Men det er nå publisert en randomisert kontrollert studie fra Finland som viste at besøkene hadde effekt for helserelatert livskvalitet ett år etter besøkene, mens effekten avtok i et to-års perspektiv.

(/omsorgsbiblioteket/forebyggende-og-helsefremmende-hjemmebesok-til-eldre)