Forebyggende hjemmebesøk

Logo Omsorgsbiblioteket

Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre har de siste årene fått økende utbredelse i Norge. Myndighetene sendte i 2016 ut et rundskriv, og i 2017 en veileder, for å stimulere kommunene til å etablere tilbudet.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Forebyggende hjemmebesøk

Nyttig med forebyggende hjemmebesøk

En undersøkelse som ble gjort i Trondheim i 2013 viser at majoriteten av 80 åringer rapporterte god helserelatert livskvalitet og et godt kosthold ved besøket. Ved oppfølging rapporterer 70 % at samtalen var nyttig. Seks måneder etter hjemmebesøket rapporterer signifikant flere å ha kjennskap til kommunale helsetjenester og at de gjennomfører planlagt fysisk aktivitet 1–2 ganger per uke.

Kost-effektive forebyggende hjemmebesøk

Kost-effektive forebyggende hjemmebesøk

En svensk studie viste at seniortreff og forebyggende hjemmebesøk førte til bedre helserelatert livskvalitet for de eldre og reduserte samfunnsmessige kostnader i et fire-års perspektiv, sammenlignet med å ikke gi disse tilbudene. For dem som hadde behov for kommunale tjenester og som fikk årlige oppfølgende treff og hjemmebesøk var effektene enda større.

Mette-Tøien

PhD-avhandling om forebyggende hjemmebesøk til eldre

Mette Tøien forsvarte den 10. mai i år sin PhD-avhandling ved Universitetet i Oslo om hvordan langtidsoppfølging med forebyggende hjemmebesøk virker inn på eldre menneskers helse og funksjon i en norsk sammenheng.

Vellykkede forebyggende hjemmebesøk i Finland.

Effekter av forebyggende hjemmebesøk

Det er gjort få studier av effektene av forebyggende hjemmebesøk i en nordisk sammenheng. Men det er nå publisert en randomisert kontrollert studie fra Finland som viste at besøkene hadde effekt for helserelatert livskvalitet ett år etter besøkene, mens effekten avtok i et to-års perspektiv.

Forebyggende helsefremmende hjemmebesøk.

Forebygging og risikokartlegging

Med bakgrunn i denne studien anbefaler forskere at spørsmål knyttet til selvopplevd helse brukes som screening-spørsmål i forebyggende hjemmebesøk for å identifisere helserisikoer.

Utbytte av hjemmebesøkene

Utbytte av hjemmebesøkene

PhD-stipendiat Mette Tøien ved Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant mottakere av forebyggende hjemmebesøk. Et stort flertall ga uttrykk for at besøkene hadde vært viktige for dem.

(/omsorgsbiblioteket/forebyggende-og-helsefremmende-hjemmebesok-til-eldre)