Forebyggende hjemmebesøk

Logo Omsorgsbiblioteket

Forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre har de siste årene fått økende utbredelse i Norge. Myndighetene sendte i 2016 ut et rundskriv, og i 2017 en veileder, for å stimulere kommunene til å etablere tilbudet.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Kost-effektive forebyggende hjemmebesøk

Kost-effektive forebyggende hjemmebesøk

En svensk studie viste at seniortreff og forebyggende hjemmebesøk førte til bedre helserelatert livskvalitet for de eldre og reduserte samfunnsmessige kostnader i et fire-års perspektiv, sammenlignet med å ikke gi disse tilbudene. For dem som hadde behov for kommunale tjenester og som fikk årlige oppfølgende treff og hjemmebesøk var effektene enda større.

Mette-Tøien

PhD-avhandling om forebyggende hjemmebesøk til eldre

Mette Tøien forsvarte den 10. mai i år sin PhD-avhandling ved Universitetet i Oslo om hvordan langtidsoppfølging med forebyggende hjemmebesøk virker inn på eldre menneskers helse og funksjon i en norsk sammenheng.

Vellykkede forebyggende hjemmebesøk i Finland.

Effekter av forebyggende hjemmebesøk

Det er gjort få studier av effektene av forebyggende hjemmebesøk i en nordisk sammenheng. Men det er nå publisert en randomisert kontrollert studie fra Finland som viste at besøkene hadde effekt for helserelatert livskvalitet ett år etter besøkene, mens effekten avtok i et to-års perspektiv.

Forebyggende helsefremmende hjemmebesøk.

Forebygging og risikokartlegging

Med bakgrunn i denne studien anbefaler forskere at spørsmål knyttet til selvopplevd helse brukes som screening-spørsmål i forebyggende hjemmebesøk for å identifisere helserisikoer.

Utbytte av hjemmebesøkene

Utbytte av hjemmebesøkene

PhD-stipendiat Mette Tøien ved Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant mottakere av forebyggende hjemmebesøk. Et stort flertall ga uttrykk for at besøkene hadde vært viktige for dem.

Helsestasjon for eldre

Helsestasjon for eldre

Helsestasjon for eldre kan være et supplement til forebyggende hjemmebesøk. Denne rapporten presenterer resultater og erfaringer fra pilotprosjektet Helsestasjon for eldre i bydel Grünerløkka i Oslo. Rapporten presenterer også en modell for Helsestasjon for eldre som kan benyttes av andre bydeler og kommuner som ønsker å opprette tilsvarende tilbud.

(/omsorgsbiblioteket/forebyggende-og-helsefremmende-hjemmebesok-til-eldre)