Hverdagsrehabilitering

Logo Omsorgsbiblioteket

Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Hverdagsrehabilitering 10 år etter

Hverdagsrehabilitering 10 år etter

Hanne Tuntland og Nils Erik Ness gjør opp status i en kommentar i Tidsskrift for omsorgsforskning. Forfatterne finner stor variasjon i hvordan kommunene har implementert hverdagsrehabilitering. De spør om kravet om tverrfaglighet innfris og mener behovet for en nasjonal retningslinje er stort.

Lyspære

Hverdagsmestring og innovasjon

Kommunene Gran og Lunner har arbeidet mye med hverdagsmestringstenkning i helse- og omsorgstjenestene. OsloMet gjennomførte en casestudie om implementering av slik tenkning og praksis.

Hverdagsrehabilitering

Muligheter og utfordringer for de ansatte

Janne Liaaen og Kjersti Vik ved NTNU har skrevet en forskningsartikkel om erfaringer som hjemmetjenestepersonellet i hverdagsrehabilitering står overfor.

Hjemmetjeneste

Eldres personers egne erfaringer

En svensk forskningsstudie får fram eldre personers egne erfaringer og utfordringer med å delta i hverdagsrehabilitering.

Hanne Tuntland

Daglige aktiviteter prioritert av eldre personer som deltar i hverdagsrehabilitering

I denne omfattende tverrsnittstudien har Hanne Tuntland med medforfattere undersøkt aktivitetsvalgene til 738 eldre som har gjennomgått hverdagsrehabilitering. Studien utgikk fra en landsdekkende undersøkelse som evaluerte effektene av hverdagsrehabilitering i Norge. Målet for studien var å undersøke hvilke aktiviteter eldre med funksjonsnedsettelse finner viktige å bedre utførelsen av, hvilke av disse de prioriterer som rehabiliteringsmål, og hvilke faktorer som er assosiert med disse prioriteringene. Studien fant både stort omfang og mangfold i identifiserte og prioriterte mål for eldre personer, med mobilitet som en nøkkelprioritet, uavhengig av diagnose. Det anses som viktig at hverdagsrehabilitering fortsetter å være en personsentrert intervensjon som omfatter muligheten til å velge meningsfylte aktiviteter.

Rehabilitering

Ny bok om (re)habilitering

Sosiologen Per Koren Solvang har skrevet en ny bok om dette emnet, med stikkordene terapi, tilrettelegging og verdsetting. Aldring, hverdag og hverdagsrehabilitering er viet et eget kapittel der temaet settes inn i en samfunnsmessig kontekst

(/omsorgsbiblioteket/hverdagsrehabilitering)