ACT-team: Fordeler og dilemmaer (napha.no)

Landets 14 ACT-team ser store fordeler med å jobbe på brukerens arena, men også dilemmaer knyttet til tvang kontra frivillighet. Napha.no’s ACT-stafett er nå avsluttet og oppsummert.

ACT-team er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus. Ill. foto: slobo, iStockphoto

ACT-team er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus. Ill. foto: slobo, iStockphoto

Ledere for 14 ACT-team har delt erfaringer i en ACT-stafett på napha.no i perioden mars-desember 2012. Faglig rådgiver i NAPHA, Tove Carstensen, har oppsummert alle intervjuene i en artikkel på psykiskhelsearbeid.no.

Dette går igjen

Her er noe av det som går igjen i svarene fra de 14 ACT-teamlederne:

  • Det er en fordel at hjelpen tilbys på brukerens arena. Å jobbe med brukerens behov i fokus, og i den enkeltes hverdagsliv, oppleves tilfredsstillende. Det gir en større grad av ressurs- og mestringsfokus. Man beveger seg bort fra et problem- og symptomorientert syn.
  • En viktig balansegang når man jobber i brukerens hjem er hvordan å sørge for at teamet ikke oppleves for invaderende og for aktivt oppsøkende.
  • Den hyppige og fleksible oppfølgingen gir teamet god kjennskap til den enkeltes hverdag og deres nettverk. Pårørende vet hvem de kan kontakte hvis krisesituasjoner skulle oppstå.
  • Det er et dilemma for mange team at man skal tilby frivillig og samtykkeorientert behandling på en side, og vurdere tvangsmedisinering og tvangsparagrafer på den andre.
  • Flere team nevner at det oppleves utfordrende å skaffe arbeid til målgruppen, blant annet fordi mange av brukerne har varig uføretrygd. Mange benytter seg av lavterskel arbeidsrettede tilbud for gruppen.

Les mer her:  ACT-team: Fordeler og dilemmaer

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/act-team-fordeler-og-dilemmaer-napha.no)