Alzheimers sykdom – diagnostikk og behandling (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens i verden. Forekomsten vil øke betydelig i årene som kommer, i takt med at andelen eldre øker.

forvirret eldre mann som ser på kalender

Sosial isolasjon regnes som en risikofaktor for demens. Ill.foto: Colourbox

 

Av Anne-Brita Knapskog, Knut Engedal, Geir Selbæk, Anne-Rita Øksengård

Det er foreløpig ingen sykdomsmodifiserende behandling tilgjengelig. Risikoforebyggende tiltak midt i livet kan potensielt forhindre eller utsette opptil 40 % av demenstilfellene på gruppenivå.

Demens er et syndrom forårsaket av sykdommer som fører til kognitiv svikt, endret atferd og sviktende egenomsorg. Alder er den sterkeste risikofaktoren for demens. De eldste har ofte multifaktorielle årsaker til demens grunnet komorbiditet. Blant yngre er blandingspatologi mindre vanlig. Om lag 2–5 % av de som utvikler demens, får tilstanden før fylte 65 år. Hos omtrent 40 % av tilfellene er risikoen økt grunnet potensielt modifiserbare forhold som lav utdannelse, hypertensjon, overvekt, redusert hørsel, depresjon, diabetes, redusert fysisk aktivitet, røyking og sosial isolasjon.

Les mer: Alzheimers sykdom – diagnostikk og behandling (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/alzheimers-sykdom-diagnostikk-og-behandling-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)