Barn med langvarig smerte: Fanget i vonde sirkler – veier ut (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

I et helsevesen som fortsatt er preget av en dualistisk forståelse av kropp og sinn, kan barn med langvarig smerte lett falle mellom to stoler. Det er behov for en mer helhetlig tilnærming.

Å ha status som somatisk syk kan gi barnet en pause fra prestasjonskrav. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto

Langvarig smerte er et stort helseproblem som rammer rundt 30% av den voksne befolkningen. Ulike smertetilstander er den viktigste årsak til langtids sykefravær og uførhet (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006; Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2010). For flere kan grunnlaget ha blitt lagt i barneårene (Brattberg, 2004). Forekomsten av smerte blant barn er ikke like godt kartlagt. Levekårsundersøkelsen 2005 oppga at 6% av barna i aldersgruppen 6–10 år og 12% i alderen 11–15 år hadde langvarige smerteplager. En studie av 13–18-åringer i Nord-Trøndelag viste at 19,1% var ukentlig plaget av langvarige muskel- og skjelettsmerter, magesmerter eller hodepine, og 10,2% var daglig plaget (Hoftun, Romundstad, Zwart & Rygg, 2011). Forbruket av smertestillende medisiner blant norske 15–16-åringer har steget betydelig de siste årene (Lagerløv, Holager, Helseth & Rosvold, 2009). Å sette inn tiltak som kan forebygge kronifisering og sykdomskarriere som voksen, synes derfor viktig.

Dagens helsevesen er fortsatt preget av en dualistisk forståelse av at langvarige smertetilstander enten er fysisk eller psykisk betinget. Dersom det ikke kan påvises kjent grunnsykdom, antas problemene å være psykisk betinget. Behandling av kroppen og av psyken er som regel organisert i separate institusjoner med ulik tilnærming og kompetanse. Å bli henvist til psykisk helsevern for sitt smerteproblem kan lett implisere antakelse om psykisk lidelse eller at smerten ikke er reell, noe som kan oppleves som stigmatiserende. Ikke sjelden ser en at foreldrene i stedet for å søke hjelp i psykisk helsevern søker stadig nye somatiske utredninger for barna sine.

Les mer her: Barn med langvarig smerte: Fanget i vonde sirkler – veier ut

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, diagnostikk og utredning, kropp og sinn og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/barn-med-langvarig-smerte-fanget-i-vonde-sirkler-veier-ut-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)