Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp (Folkehelseinstituttet)

Minst 30,000 unge mellom 4 og 18 år i Norge har en atferdsforstyrrelse, men tallene tyder på at mange ikke får behandling. Registerkoblinger vil kunne gi en bedre oversikt.

Ill.foto: dzigns, iStockphoto.

– Atferdsforstyrrelser kjennetegnes av hyppige normbrudd som går utover det man kan forvente av andre barn og ungdom med tilsvarende alder. Ill.foto: dzigns, iStockphoto.

Dette viser en ny kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet, utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Dersom barn og unge ikke får hjelpen de trenger, kan det medføre konsekvenser for dem også senere i livet. Bufdir har bygd ut sitt tilbud på noen områder til denne gruppen barn og unge, samtidig som noen typer tiltak har hatt ledig kapasitet. På bakgrunn av dette, ba Bufdir Folkehelseinstituttet (FHI) om å oppsummere hva man i dag vet om forekomst av ulike typer atferdsforstyrrelser og omfanget av behandling. Resultatet av denne oppsummeringen foreligger nå som rapport.

Basert på en gjennomgang av publisert litteratur viser resultatene at:

  • Den beregnede forekomsten av diagnostiserbar atferdsforstyrrelse i Norge var 1,8 % for opposisjonell atferdsforstyrrelse og 1,7 % for alvorlig atferdsforstyrrelse, med en total på 3,5 %.
  • Sammenlignet med studier fra andre land ligger de beregnede tallene fra Norge og Norden noe lavere – og det er grunn til å tro at dette reflekterer faktiske forskjeller mellom denne regionen og andre vestlige land. Dette kan blant annet ha sammenheng med større grad av sosial likhet i nordiske land.
  • Det var en relativt stor kjønnsforskjell med overvekt av gutter for begge lidelsene. Det kan henge sammen med at gutter generelt har mer normbrytende atferd enn jenter.
  • Tilgjengelig informasjon antyder at 0,4 % av alle barn mellom 4 og 18 år får ulike hjelpe-tiltak hvert år, men disse tallene er mangelfulle. Det er per dags dato ikke mulig å sammenfatte informasjon som kan gi en pålitelig oversikt over hvor mange i Norge som har fått henvisninger og tiltak rettet mot barn og unge med atferdsforstyrrelser. Det er likevel sannsynlig at mange barn med atferdsforstyrrelser ikke får hjelp for dette.

Les mer her: Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, psykisk helsearbeid og rapporter, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/barn-og-unge-med-atferdsforstyrrelse-far-ikke-nok-hjelp-folkehelseinstituttet)