Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold (FHI)

Digitale plattformer har blitt en arena for overgrep. Vi vet lite om hvilken behandling som vil være virksom for personer som er utsatt for og personer som selv utøver digital vold. Målet med denne systematiske oversikten var å danne et kunnskapsgrunnlag om effekt av ulike behandlingsmetoder for disse gruppene.

 

ung kvinne med mobiltelefon i senga

Det mangler kunnskap både om utøvere av og ofre for digital vold. Ill.foto: Mostphotos.

 

 

Hovedbudskap Digitale plattformer har blitt en arena for overgrep. Vi vet lite om hvilken behandling som vil være virksom for personer som er utsatt for og personer som selv utøver digital vold. Målet med denne systematiske oversikten var å danne et kunnskapsgrunnlag om effekt av ulike behandlingsmetoder for disse gruppene.

Vi søkte etter randomiserte og ikke-randomiserte kontrollerte studier. Vi ekskluderte studier som undersøkte universalforebyggende tiltak. Vi vurderte risikoen for systematiske skjevheter i rapportering av resultatene og vår tillit til dem.

Vi inkluderte to små studier: En randomisert kontrollert studie fra 2019 som undersøkte effekten av et sosialfaglig tiltak (cognitive-behavioral social work intervention) hos 42 unge voksne i Iran som var utsatt for nettovergrep, og en kontrollert før-etter studie publisert i 2020 som undersøkte om et løsnings­fokusert korttidstiltak (solution-focused brief intervention) for tolv yrkesfagelever i Indonesia kunne endre deres aggressive atferd på nett.

Resultatene viste at:

  • Det er usikkert hvorvidt et sosialfaglig tiltak kan redusere risikoen for å bli utsatt for nye nettovergrep.
  • Det er usikkert hvorvidt et løsningsfokusert korttidstiltak kan redusere nettaggresjon hos personer som har utvist aggressiv atferd på nett.

Vår tillit til disse resultatene er svært lav. Kunnskapsgrunnlaget for effekt av behandling for personer som utøver digital vold og for personer som er utsatt for digital vold, er svært mangelfullt.

Les mer: Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver digital vold (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps, oppsummert forskning, psykoterapi og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/behandlingstiltak-for-personer-som-er-utsatt-for-eller-utover-digital-vold-fhi)