Demensdiagnostikk – automatisert kvantifisering av hjernestrukturer (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bakgrunn. Vi ville kartlegge den praktiske nytteverdien av automatisert kvantifisering av hjernestrukturer ved bruk av magnetisk resonanstomografi (MR) i diagnostikk av demens av Alzheimers type.

Det er forventet stor økning i nye tilfeller av demens i årene som kommer, og det er derfor viktig å utvikle gyldige og enkle diagnostiske prosedyrer. Ill.foto: CREATISTA, iStockphoto

Materiale og metode. MR-opptak av hjernen til 122 pasienter, henvist til en hukommelsesklinikk, ble analysert med mykvareprogrammet Neuroquant, som gir volummål for ulike hjernestrukturer. Diagnosene ble satt av to leger uten kjennskap til MR-resultatene. Vi utførte ROC-analyser (receiver operating characteristic) og kalkulerte areal under kurven (AUK). Verdien 1 betyr at alle syke blir diagnostisert som syke og ingen som falskt syke.

Resultater. Gjennomsnittsalderen var 67,2 år (standardavvik 10,5 år), 60 % var menn, 63 hadde demens av Alzheimers type, 24 hadde annen demenstilstand, 25 hadde mild kognitiv svikt og ti subjektiv oppfatning av kognitiv svikt. I sammenlikningen mellom pasienter med demens av Alzheimers type versus pasienter med subjektiv opplevelse av kognitiv svikt eller mild kognitiv svikt var sju av 11 volummål signifikant større enn AUK 0,5. Positiv og negativ sannsynlighetsratio var hhv. under 5 og over 0,2 for beste grenseverdi av volummålene. Bortsett fra cerebellum (AUK 0,67) var ingen av hjernestrukturene signifikant forskjellig fra AUK 0,5 hos pasienter med andre demenstilstander sammenliknet med pasienter med demens av Alzheimers type.

Fortolkning. MR-undersøkelse med Neuroquant-analyser kan ikke brukes alene for å skille mellom personer med demens av Alzheimers type og personer uten demens.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om alderspsykiatri og diagnostikk og utredning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/demensdiagnostikk-automatisert-kvantifisering-av-hjernestrukturer-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)